Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Οιχαλίας

Με την υπ’ αριθ. απόφαση 112/2021 η Δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Οιχαλίας, με θητεία έως 28-2-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημητρακόπουλο Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων
2. Διοικητικών θεμάτων
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.
4. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Δωρίου σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της Δ.Ε. Δωρίου.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μακρυνιώτη Γεώργιο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση - αποχέτευση.
2. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.
Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ρέβη Αλίκη από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Παιδείας και Πολιτισμού
2. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.
3. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά.
Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τράγο Δημοσθένη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας
2.Την εποπτεία και ευθύνη του Ηλεκτροφωτισμού
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.
4. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας.
Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φίλο Λεωνίδα και του μεταβιβάζει:
1. Την ευθύνη συντονισμού, λειτουργίας και επισκευής των μηχανημάτων του Δήμου, της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.
4. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Είρας σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για τη Δ.Ε. Είρας.

Επίσης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Οιχαλίας, με θητεία έως 28-2-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
Α. Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντονά Ηλία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
3. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
4. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.
5. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανδανίας.
Β. Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος
2. Αθλητισμού και νεολαίας
3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
4. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου η αναπλήρωση τους γίνεται ως εξής:
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Ντονά Ηλία και την Αντιδήμαρχο κ. Ρέβη Αλίκη.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ντονάς Ηλίας αναπληρώνει τους Αντιδημάρχους κ.κ. Δημητρακόπουλο Κωνσταντίνο, Παπαδόπουλο Ιωάννη και Τράγο Δημοσθένη
Ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλος Λεωνίδας αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Μακρυνιώτη Γεώργιο.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μακρυνιώτης Γεώργιος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Φίλο Λεωνίδα.
Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος και του Αναπληρωτή του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήµαρχος.
Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο.
Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Τέλος ορίζει ως εντεταλμένο σύμβουλο τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τασιόπουλο Γεώργιο για τα θέματα κατά τόπον αρμοδιότητας για τη Δημοτική Ενότητα Είρας.
Ορίζει ως εντεταλμένο σύμβουλο τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη για τα θέματα κατά τόπον αρμοδιότητας για τη Δημοτική Ενότητα Δωρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου