Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Μελέτη: Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Οιχαλίας

Τεχνική έκθεση 

Μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Οιχαλίας, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-14 και την 30681/07-8-14. 
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 931/Β/2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών Αποφάσεων, απαιτείται η συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρχές). 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Οιχαλίας, στην προσπάθεια για την προσαρμογή των παιδικών χαρών του στις παραπάνω απαιτήσεις, συντάσσει αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη αρχικού προϋπολογισμού 211.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα καλυφθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», Πρόσκληση ΙΙΙ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019 και σε βάρος της εξειδικευμένης πίστωσης με Κ.Α. ……………. 
Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρθρ. 5γ ν.4412/16) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και αποτελούν μια ομάδα: CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». 
Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Μελέτης. 
Οι παιδικές χαρές του Δήμου Οιχαλίας στον οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι: 
Μαγούλας, Ανθούσας, Σιάμου, Φιλίας, Μάλτας, Μαντζαρίου, Χαλκιά, Συν. Αγίου Γεωργίου, Λουτρού, Ανδανίας, Καρνασίου, Σύρριζου, Κακαλετρίου, Αμπελιώνα, Άγιου Σώστη, Νέδας, Ηλέκτρας, Άνω Δωρίου, Πολίχνης
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της διακήρυξης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της Μελέτης. 
Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-07-2014 και 30681/07-08-14 και ισχύει. 
Η τοποθέτηση των προμηθευομένων ειδών θα γίνονται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών. 
Η συγκεκριμένη προμήθεια δεν χρειάζεται ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών γιατί όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό της μελέτης κανένας από τους κωδικούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. 
Η Μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις επιλεγμένες παιδικές χαρές καθώς και όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων, ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο Οιχαλίας. 
Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 3 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων η οποία θα προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού και θα φέρουν βεβαίωση ονομαστικά, από φορέα ότι έχουν εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών με ημερομηνία έκδοσης πριν την προκήρυξη. 
Οι βεβαιώσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 
Οι συμμετέχοντες απαιτείται να έχουν λάβει γνώση των χώρων και των τοποθεσιών Βεβαίωση επίσκεψης του χώρου των παιδικών χαρών από τους συμμετέχοντες, η οποία εκδίδεται από τον Δήμο και με ημερομηνία το αργότερο τέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία. 
Για την ανάθεση της προμήθειας απαιτείται ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα κατά ISO 9001:2015 για σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε Υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης παιδικών χαρών, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
Η τιμολόγηση / πληρωμή θα γίνει τμηματικά με το πέρας της προμήθειας και τοποθέτησης και την παράδοση στον Δήμο του Τιμολογίου. 

Μελιγαλάς 26/03/2019                                         Θεωρήθηκε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            Η                                              
Βασίλειος Πάλλας                             Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
Πολ. Μηχανικός                                             Χρυσούλα Λάρδα 

Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Ο Επιτάφιος στο Άνω Δώριο (Σουλιμά). 26-4-2019

Πρωτομαγιάτικο γλέντι στον Άγιο Θεόδωρο στη Νέδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι την Πρωτομαγιά (Τετάρτη 1η Μάη) και ώρα 12:30 οργανώνουμε εορταστική εκδήλωση στον Αη-Θόδωρο, στη Νέδα και σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση. 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι - όπως και κάθε χρόνο έτσι κι’ εφέτος- θα περάσουμε μια όμορφη και χαρούμενη ημέρα. Αν κάποιοι δεν έχετε επισκεφθεί τον χώρο, αξίζει να τον επισκεφθείτε και θα αμειφθείτε. 
Θα σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά και πολλή αγάπη. 
Καλή Ανάσταση, καλή αντάμωση και καλή διασκέδαση. 

Με ιδιαίτερη τιμή 

Δημήτρης Γεωργόπουλος 
6977666105

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Πασχαλιάτικες ευχές

Ευχές από την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας

Η ορθοδοξία διανύει τη Μεγάλη εβδομάδα με αισθήματα κατάνυξης και πένθους για τα Πάθη του Χριστού μας.

Η ανθρωπότητα περιμένει κι ελπίζει μετά τη Σταύρωση, να έλθει η Ανάσταση, που φέρνει ένα μήνυμα λύτρωσης, ελπίδας και ανατροπής.
Αν πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε εμπόδια και δυσκολίες και να δημιουργήσουμε το νέο κι ελπιδοφόρο.
Εύχομαι ολόψυχα, να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της ζωής και το Άγιο Φως της Ανάστασης, να φωτίσει τις ψυχές όλων μας, φέρνοντας ευλογία σε κάθε μας βήμα στο ταξίδι της ζωής. 
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!
video

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Άνω Δώριο

Στις 10 Απριλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας».
Ένα από τα θέματα που τέθηκαν σε συζήτηση ήταν "Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Οιχαλίας".
Αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε:
Στην Τ.Κ. Άνω Δωρίου: μία κολόνα προς γήπεδο από οικία Κατσόγιαννου και μία κολόνα προς οικία Ανδριόπουλου Νικολάου του Ανδρέα
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2019. 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την έκδοση πληρωμής του χρηματικού εντάλματος προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Νέα δεδομένα στον Δήμο Οιχαλίας. Ένωσαν δυνάμεις Γεωργακοπούλου - Δημητρακόπουλος

Νέα δεδομένα και ισχυρή δυναμική φέρνει η συνεργασία Παναγιώτας Γεωργακοπούλου και Κώστα Δημητρακόπουλου στον Δήμο Οιχαλίας στον δρόμο προς την εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου. 
Πλέον ο συνδυασμός της υποψήφιας δημάρχου Π. Γεωργακοπούλου ενισχύεται σημαντικά, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να συνθέτει και να συνεργάζεται, κάτι που πράττει ήδη από την προεκλογική περίοδο, με σκοπό το καλό της περιοχής.


Πηγή: best-tv.gr

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Εκτός Δήμου Οιχαλίας και εκλογών ο δήμαρχος Αριστείδης Σταθόπουλος

Σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Οιχαλίας δημιουργείται μετά από χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στημένους αγώνες στο ποδόσφαιρο, με την οποία παραπέμπονται σε δίκη για κακούργημα ο δήμαρχος Αριστείδης Σταθόπουλος και άλλα 27 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Με την απόφαση αυτή ο Αρ. Σταθόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Μεσσηνίας, όχι μόνο δεν μπορεί να διεκδικήσει ξανά το Δήμο Οιχαλίας, αλλά αναμένεται με εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να τεθεί σε αργία από τα καθήκοντά του.
Σε χθεσινή μας επικοινωνία μαζί του ο κ. Σταθόπουλος μας είπε ότι περιμένει τη διατύπωση της απόφασης και ύστερα θα τοποθετηθεί.
Όσον αφορά την υπόθεση, απορρίφθηκε από τον Άρειο Πάγο η αναίρεση του αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Ευάγγελου Ζαχαρή κατά του βουλεύματος για τους στημένους αγώνες στο ποδόσφαιρο, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη 28 άτομα.
Ειδικότερα, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 804/17.4.2019 απόφασή του δεν έκανε δεκτό το αίτημα του αντεισαγγελέα να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι μόνο για το πλημμέλημα της σύστασης συμμορίας και όχι και για αυτό της αλλοίωσης αποτελεσμάτων αγώνων που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι 28 συνολικά κατηγορούμενοι για τους στημένους αγώνες στο ποδόσφαιρο παραπέμπονται οριστικά σε δίκη.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

''ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΕΛΛΑΙΩΝ'' Φύλλο 51 (Δεκέμβριος 2018 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019)

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Λαμπαδηφορίες 2019 Σιδηροκάστρου Μεσσηνίας

Ολόκληρη η εκπομπή ''ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ'' της τηλεόρασης IONIAN CHANNEL, η οποία ήταν αφιερωμένη στις λαμπαδηφορίες του γειτονικού μας πανέμορφου Σιδηροκάστρου που έγιναν στις 24 Μαρτίου 2019.

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας η πλατεία Άνω Δωρίου για Δημόσιο Διαγωνισμό

Σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και λήψη απόφασης για διάφορα θέματα. 
Μεταξύ των θεμάτων είναι και τα εξής: 

- Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής κλήρωσης για ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου Δήμου Οιχαλίας» με Α.Μ. 4/2019 π/σμού δαπάνης 293.875,54
- Καθορισμός των όρων Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου Δήμου Οιχαλίας» με Α.Μ. 4/2019 π/σμού δαπάνης 293.875,54 €.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας στην έκθεση "Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός"

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 άνοιξε τις πύλες της η έκθεση ''Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός'' στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που διήρκεσε τρεις ημέρες ως την Κυριακή 14 Απριλίου.
Στην έκθεση που διοργανώθηκε για 5η χρονιά συμμετείχε για πρώτη φορά η Ομοσπονδία Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας, με δικό της περίπτερο.


Οι φωτογραφίες είναι από τον Παναγιώτη Λούτο, τον Γιάννη Φωτόπουλο και την Αναστασία Αρνοκούρου.

Η παρουσία του Συλλόγου Απανταχού Αρμεναίων στην έκθεση ''Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός"

Ο Σύλλογος των Απανταχού Αρμεναίων με μεγάλη περηφάνια ολοκλήρωσε την τριήμερη παρθενική του παρουσία στην «Έκθεση Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός» που έλαβε χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 12-13-14 Απριλίου 2019! Ανάμεσα σε περίπτερα μεγάλων Ομοσπονδιών και Συλλόγων από όλη την χώρα, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων με την πρωτότυπη παρουσίαση σε διάφορες παραλλαγές συνταγών του λαχανικού μπάμια και να κάνει γνωστή τη ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΑΜΙΑΣ που διοργανώνεται με επιτυχία κάθε Αύγουστο στο χωριό μας, τους Αρμενιούς Κυπαρισσίας! Οι επισκέπτες του περιπτέρου μας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα τοπικά δρώμενα με επίκεντρο τους Αρμενιούς, αλλά και να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα όπως Παραδοσιακά Ζυμαρικά, Παξιμάδια, Ελιές, Χειροποίητα γλυκά κουταλιού και Κρασί, που παράγουν οι συγχωριανοί μας με αγνές πρώτες ύλες! 
Το Δ.Σ., θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά του, τους τοπικούς παραγωγούς για τα προϊόντα που έστειλαν, τους εθελοντές και φίλους του συλλόγου που συνέδραμαν στο στήσιμο του περιπτέρου, όσους μας δάνεισαν αντίκες για τον διάκοσμο του περιπτέρου και όσους μας εμπιστεύτηκαν να εκπροσωπήσουμε το χωριό μας και την Τριφυλία. 
Μεγάλη τιμή για τον Σύλλογό μας αποτέλεσε το θερμό ενδιαφέρον που έδειξε η Περιφέρεια Κρήτης και η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Λιόνη Μαρία και ο κος Πανταζής του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ρεθύμνης, για την «ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΑΜΙΑΣ» και την ιεροτελεστία των δρώμενων που εξελίσσονται στους Αρμενιούς στα πλαίσια της Γιορτής έως την κορύφωση τους το Σάββατο με την συμμετοχή αρκετά μεγάλου αριθμού κοινού. 
Επίσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου-ΔΗ.Κ.Ε.Σ., έκανε επίσημη πρόσκληση μέσω της Προέδρου του Συλλόγου κας Αδαμοπούλου Αργυρώς, να συμμετάσχουμε στο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» στην Σίφνο, παρουσιάζοντας συνταγές με μπάμια! 
Κλείνοντας, ο Σύλλογός μας θέλει να τονίσει ότι η δυναμική παρουσία ενός μικρού Συλλόγου, εν συγκρίσει με τους μεγαλύτερους αριθμητικά, μπορεί να γίνει ακόμα πιο ηχηρή και μεγάλη όταν έχει την αμέριστη υποστήριξη και συνδρομή τόσο των ίδιων των μελών του όσο και των φίλων του! 
Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας! 

Με εκτίμηση, 

       Η πρόεδρος                   Τα Μέλη του Δ.Σ.           Η γ. γραμματέας 
Αδαμοπούλου Αργυρώ                                               Γκότση Αντωνία

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Εορτασμός της επετείου της γέννησης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 εορτάστηκε η επέτειος της ημερομηνίας γέννησης (3/4/1770) του ήρωα της Επανάστασης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στον τόπο γέννησής του, στη θέση Ραμοβούνι του Δήμου Οιχαλίας. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 11:00, με βροχερό καιρό, με την τέλεση τρισάγιου στον χώρο προ του ανδριάντα του Ήρωα.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από: τον εκπρόσωπο της 120 ΠΕΑ, σμήναρχο κ. Πέτρο Ντουλαπτσή, εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, τον περιφερειακό σύμβουλο, κ. Απόστολο Γκούνη, εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον δήμαρχο Οιχαλίας, κ. Αριστείδη Σταθόπουλο,  τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης "Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ'', κ. Αντώνη Γυφτόπουλο, τον πρόεδρο της Τ.Κ. Μίλα, κ. Φώτη Βλάχο, τον πρόεδρο της Τ.Κ. Βασιλικού, κ. Φώτη Παπαδήμα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μιλαίων,  κ. Δημήτρη Κορμά,  την εκπρόσωπο του Συλλόγου Βασιλικαίων, κα Αναστασία Σταυροπούλου, τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων των Πελοποννησίων και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου απανταχού Πελοποννησίων, κ. Θεοδόσιο Κακούτη.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον δήμαρχο Οιχαλίας, κ. Αριστείδη Σταθόπουλο, ο οποίος καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη Μνήμη του Εθνικού Ήρωα. 
Τον Πανηγυρικό της Ημέρας εκφώνησε η ιστορικός κα Μαρία Λιακάκη, πρόεδρος του συνδέσμου Σιδηροκαστριτών και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας, με τίτλο: «…εις το 1770, Απριλίου 3 Δευτέρα της Λαμπρής». Η γέννηση του απελευθερωτή της Ελλάδος Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας. 
Ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες των σχολείων του Δήμου Οιχαλίας και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη φιλαρμονική του Δήμου Οιχαλίας. 
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης συνεχίστηκε με παραδοσιακούς χορούς από τον Σύλλογο Γυναικών Δωρίου και από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Μελιγαλά. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης παρατέθηκε μικρή δεξίωση από τον Δήμο Οιχαλίας. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο αντιδήμαρχος Οιχαλίας, κ. Αθανάσιος Κόλλιας, η εκπρόσωπος της Τ.Κ. Άνω Δωρίου, κα Αγγελική Θεοχάρη, ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός, κ. Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Οιχαλίας και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, κ. Φίλιππος Μπάμης, ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας Πελοποννήσου της Νέας Δημοκρατίας, και αρκετός κόσμος. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων των Πελλοποννησίων, αντιπροσωπία από όλη την Ελλάδα υπέγραψαν την Ιδρυτική Πράξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων των Πελοποννησίων.
Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων Γαλατσίου - Αττικής Κατσούλας Δημήτριος, Λαυρίου-Αττικής Μανιάτης Γεώργιος, Λειβαδιάς - Βοιωτίας Πεθένος Κωνσταντίνος, Λάρισας Αλειφέρης Ιωάννης, Ευβοίας Γεωργουλόπουλος Θεοδόσης, Σύρου Καλοφωλιάς Ιωάννης, Θεσσαλονίκης Γυφτόπουλος Αντώνιος, Αρτέμιδας - Αττικής Λιαμπότης Ιωάννης και Αγίων Αναργύρων - Αττικής Παπανδρέου Διονύσιος, όλοι τους Μέλη του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της υπό σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων.

Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Ίδρυση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων

ΠΑΝΕΛΛHΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 8 Απριλίου 2019


Μπροστά στον έφιππο ανδριάντα του Μαχόμενου Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι, στο Δήμο Οιχαλίας, υπέγραψαν εκπρόσωποι Συλλόγων Πελοποννησίων από όλη την Ελλάδα, την Ιδρυτική Πράξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων. 
"...ο Θεός έβαλε την υπογραφή Του και δεν την παίρνει πίσω!" Έτσι, κάποτε, απάντησε ο Θεοδωράκης Κολοκοτρώνης όταν ρωτήθηκε για το Μέλλον της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Έτσι και οι εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν, υπό άσχημες καιρικές και κρίσιμες εθνικά συνθήκες, και έθεσαν τις υπογραφές μας στο καταστατικό. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ έλαβε σάρκα και οστά.
Στο Ραμοβούνι της Παλαιάς Μεσσηνίας, υπό το βλέμμα του έφιππου και μαχόμενου αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 οι απανταχού Πελοποννήσιοι, δήλωσαν το «παρών».
Στον τόπο αυτό, κάτω από ένα δένδρο, γεννήθηκε ο Στρατηγός στις 3 Απριλίου 1770. Η οικογένειά του, καταγόμενη από το Λιμποβίσι της Αρκαδίας διώκονταν, και καταδιωκόμενη η μητέρα του Ζαμπία (Ελισάβετ) βρέθηκε ανάμεσα στα χωριά Μήλα και Βασιλικό, στην τοποθεσία Ραμαβούνι. Ακόμη και με τη γέννηση του ο μετέπειτα αρχηγός της επανάστασης συμβόλισε και συμβολίζει την ενότητα του ελληνισμού.
Στον τόπο αυτό, συγκεντρώθηκαν οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων των Πελλοποννησίων, αντιπροσωπία από όλη την Ελλάδα και μετά το πέρας των θεσμοθετημένων εκδηλώσεων που διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Οιχαλίας, υπέγραψαν την Ιδρυτική Πράξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων των Πελοποννησίων.
Η Ομοσπονδία θα είναι η φωνή όλων των Πελοποννησίων, απανταχού της Γης και μέλη της θα είναι Σύλλογοι Πελοποννησίων.
Για την Ιστορία, η ημερομηνία όπου έβαλαν τις υπογραφές τους, οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων των Πελοποννησίων από όλη την Ελλάδα, ήταν Κυριακή 7 Απριλίου 2019.
Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων Γαλατσίου - Αττικής Κατσούλας Δημήτριος, Λαυρίου-Αττικής Μανιάτης Γεώργιος, Λειβαδιάς - Βοιωτίας Πεθένος Κωνσταντίνος, Λάρισας Αλειφέρης Ιωάννης, Ευβοίας Γεωργουλόπουλος Θεοδόσης, Σύρου Καλοφωλιάς Ιωάννης, Θεσσαλονίκης Γυφτόπουλος Αντώνιος, Αρτέμιδας - Αττικής Λιαμπότης Ιωάννης και Αγίων Αναργύρων - Αττικής Παπανδρέου Διονύσιος, όλοι τους Μέλη του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της υπό σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6987045006

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

''ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΚΛΑΙΩΝ'' Φύλλο 60 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019)

Η Ομοσπονδία Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας στην έκθεση Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 Τ.Κ.10432 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2105237450, 6977717182 osystr@gmail.com
                                                
Αθήνα 6 Απριλίου 2019
Στην έκθεση Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός συμμετέχει η Ομοσπονδία Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας που διοργανώνεται για 5η χρονιά και θα ανοίξει τις πύλες της την Παρασκευή 12 Απριλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Στην έκθεση αυτή δίνεται η ευκαιρία οι νεότεροι να γνωρίσουν και οι παλαιότεροι να θυμηθούν τον τρόπο ζωής και διασκέδασης των Ελλήνων τις προηγούμενες δεκαετίες και να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας που εντοπίζονται σε βάθος χρόνου σε όλη πατρίδα μας.
Συμμετέχουν πολιτιστικοί φορείς, λαογραφικά μουσεία, λαϊκοί τεχνίτες, βιοτέχνες, ιδρύματα, κεραμιστές, γυναικείοι συνεταιρισμοί που παράγουν και διατηρούν αναλλοίωτο τον λαϊκό μας πολιτισμό. 
Παράλληλα με την έκθεση - όπου η Ομοσπονδία μας με τους Συλλόγους της συμμετέχει για πρώτη φορά- θα λάβουν χώρα λαϊκά δρώμενα και εκδηλώσεις από πολιτιστικούς φορείς, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον αυθεντικό τοπικό λαϊκό πολιτισμό μέσα από χορευτικές παρουσιάσεις, συναυλίες παραδοσιακής μουσικής, αναπαραστάσεις εθίμων, λαϊκό θέατρο και πολλά άλλα από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Ξεκινούν οι εργασίες στην Καλλιρρόη για τη μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων

Ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση των εργοταξίων και έτσι ξεκινά και επίσημα η έναρξη της κατασκευαστικής φάσης για το ΣΔΙΤ Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η κάμερα της τηλεόρασης Μεσόγειος βρέθηκε στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας στον χώρο που ήδη διαμορφώνεται για την μονάδα. Πηγή: mesogeiostv.gr

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Και πάλι αντιδήμαρχος Οιχαλίας ο Γεώργιος Μέρμηγκας

Σε αλλαγή ενός αντιδημάρχου προέβη, την 21-3-2019 με την 196/2019 απόφασή του, ο δήμαρχος Οιχαλίας, κ. Αριστείδης Σταθόπουλος, μετά την παραίτηση του αντιδημάρχου Δημητρίου Καραμπούλα.  
Ο αντικαταστάτης του είναι ο Γεώργιος Μέρμηγκας με τις εξής αρμοδιότητες:  
τεχνικών έργων (εκτός ύδρευσης- αποχέτευσης), κυκλοφοριακού, ευθύνη λειτουργίας, ελέγχου, επίβλεψης και συντήρησης των παιδικών χαρών και τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες Ανδανίας και Είρας.