Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Μελέτη: Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Οιχαλίας

Τεχνική έκθεση 

Μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Οιχαλίας, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-14 και την 30681/07-8-14. 
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 931/Β/2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών Αποφάσεων, απαιτείται η συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρχές). 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Οιχαλίας, στην προσπάθεια για την προσαρμογή των παιδικών χαρών του στις παραπάνω απαιτήσεις, συντάσσει αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη αρχικού προϋπολογισμού 211.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα καλυφθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», Πρόσκληση ΙΙΙ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019 και σε βάρος της εξειδικευμένης πίστωσης με Κ.Α. ……………. 
Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρθρ. 5γ ν.4412/16) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και αποτελούν μια ομάδα: CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». 
Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Μελέτης. 
Οι παιδικές χαρές του Δήμου Οιχαλίας στον οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι: 
Μαγούλας, Ανθούσας, Σιάμου, Φιλίας, Μάλτας, Μαντζαρίου, Χαλκιά, Συν. Αγίου Γεωργίου, Λουτρού, Ανδανίας, Καρνασίου, Σύρριζου, Κακαλετρίου, Αμπελιώνα, Άγιου Σώστη, Νέδας, Ηλέκτρας, Άνω Δωρίου, Πολίχνης
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της διακήρυξης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της Μελέτης. 
Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-07-2014 και 30681/07-08-14 και ισχύει. 
Η τοποθέτηση των προμηθευομένων ειδών θα γίνονται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών. 
Η συγκεκριμένη προμήθεια δεν χρειάζεται ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών γιατί όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό της μελέτης κανένας από τους κωδικούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. 
Η Μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις επιλεγμένες παιδικές χαρές καθώς και όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων, ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο Οιχαλίας. 
Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 3 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων η οποία θα προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού και θα φέρουν βεβαίωση ονομαστικά, από φορέα ότι έχουν εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών με ημερομηνία έκδοσης πριν την προκήρυξη. 
Οι βεβαιώσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 
Οι συμμετέχοντες απαιτείται να έχουν λάβει γνώση των χώρων και των τοποθεσιών Βεβαίωση επίσκεψης του χώρου των παιδικών χαρών από τους συμμετέχοντες, η οποία εκδίδεται από τον Δήμο και με ημερομηνία το αργότερο τέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία. 
Για την ανάθεση της προμήθειας απαιτείται ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα κατά ISO 9001:2015 για σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε Υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης παιδικών χαρών, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
Η τιμολόγηση / πληρωμή θα γίνει τμηματικά με το πέρας της προμήθειας και τοποθέτησης και την παράδοση στον Δήμο του Τιμολογίου. 

Μελιγαλάς 26/03/2019                                         Θεωρήθηκε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            Η                                              
Βασίλειος Πάλλας                             Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
Πολ. Μηχανικός                                             Χρυσούλα Λάρδα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου