Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Aπόσπασμα από το πρακτικό του Δ.Σ. του Δήμου Οιχαλίας για την ένταξη της πλατείας Άνω Δωρίου στο πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 20/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας, της 6ης του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011.

ΘΕΜΑ: «Παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου», προϋπολογισμού 410.896,47 €(Α.Μ. 263/05) και υποβολή αιτήματος για ένταξη στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 ‘’Αλέξανδρος Μπαλτατζής’’».

Στο Μελιγαλά σήμερα, 6-10-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16404/30-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 20 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
3. ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΦΙΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
6. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
8. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
12. ΤΣΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
13. ΑΛΕΙΦΕΡΗ - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
14. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ
17. ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
18. ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
3. ΤΑΡΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΧΑΝΤΖΑΡΑ- BOYPBAXH ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Στη συνεδρίαση ακόμα παραβρέθηκαν, όπου κλήθηκαν για τούτο νόμιμα, οι κ.κ. Πρόεδροι/Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑΣ)
2. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ)
3. ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΜΑΛΤΑΣ)
2. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΔΩΡΙΟΥ)

Στη συνεδρίαση ακόμα παραβρέθηκαν χωρίς να κληθούν οι κ.κ. Πρόεδροι/Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟΥ)
2. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ)
3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΗΛΕΚΤΡΑΣ)
4. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΚΑΡΝΑΣΙΟΥ)
5. ΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ)
6. ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΜΑΝΑΡΑΣ)
7. ΖΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΜΑΝΤΖΑΡΙΟΥ)
8. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙΟΥ)
9. ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
10. ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΩΝ)

Ο Δήμαρχος κ. Φίλιππος Μπάμης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, που προσκλήθηκε για τούτο νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ1 Διοικητικού του Δήμου Οιχαλίας κ. Ξιάρχου Ελπίδα.
Ο Δ.Σ. κ. Τασιόπουλος Ευστάθιος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος.
Η Δ.Σ. κ. Αλειφέρη- Καραθανάση Ελένη αποχώρησε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος.
Οι Δ.Σ. κ. Καραμπούλας Δημήτριος και κ. Δημητρακόπουλος Κων/νος αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 13ου θέματος και προσήλθαν κατά την συζήτηση του 16ου θέματος.
Ο Δ.Σ. κ. Ηλιακόπουλος Δημήτριος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 13ου θέματος.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντονά Ηλία ο οποίος ως εισηγητής του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι το θέμα θα αναλυθεί από τον μηχανικό του Δήμου μας κ. Πάλλα Βασίλειο.
Στη συνέχεια ο κ. Πάλλας είπε τα εξής:
Με το αριθμ. 53595/19209/28-9-2011 έγγραφο της η Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας μας έστειλε επικαιροποιημένη την μελέτη «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου» του πρώην Δήμου Δωρίου, προϋπολογισμού 410.896,47 € (A.M. 263/05), η οποία είχε ανατεθεί από τον πρώην Δήμο Δωρίου στον μελετητή Ραούλ Ντέρας και είχε παραληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Δωρίου.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την αριθμ. 7800/20-7-2011 πρόσκλησή του ενημερώνει και καλεί τους δικαιούχους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.), Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», Μέτρο 321.
Στόχοι του Μέτρου είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού και η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων (δημόσια έργα) του μέτρου 322:
Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (ενδεικτικά οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις -πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.α.).
Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού (Παράρτημα 5). Οι επεμβάσεις πρέπει να είναι συλλογικές και όχι αποσπασματικές. Για κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Ενότητα δεν μπορούν να κατατεθούν περισσότερες από μια προτάσεις.
Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς.
Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης).
Για τις ανωτέρω παρεμβάσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € (με το Υ.Π.Α.).
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα χρηματοδοτηθούν κατά μέσο όρο κατά 27,03% από Εθνικούς πόρους και κατά 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν θα αφορούν σε: κατασκευή έργου και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» τουΠρογράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.).
Προτείνω την υποβολή αιτήματος του Δήμου για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου Δήμου Οιχαλίας, προϋπολογισμού 410.896,47 € (A.M. 263/05), στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.), Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», Μέτρο 321.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του θέματος,
Την αριθμ. 7800/20-7-2011 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Τον Ν.3852/2010
(ΟΜΟΦΩΝΑ)

Α.- Εγκρίνει την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας, προϋπολογισμού 410.896,47 € (A.M. 263/05), η οποία συντάχθηκε από τον μελετητή κ. Ραούλ Ντέρας.
Β.- Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για ένταξη του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας, προϋπολογισμού 410.896,47 € (A.M. 263/05), στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007­2013» (Π.Α.Α.), Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», Μέτρο 322.
Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 192/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως κατωτέρω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μελιγαλάς 6-10-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου