Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Το Δημοτικό Σχολείο Άνω Δωρίου (Σουλιμά) εν έτη 1953. Του Δημήτρη Δριμή

Δημήτρης Δριμής
ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε.
Έκθεσις Ιστορική του Δημοτικού Σχολείου Άνω Δωρίου (Σουλιμά) Τριφυλίας
Του Δημήτρη Α. Δριμή, εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού


Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους.

Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα παιδιά του Άνω Δωρίου (Σουλιμά) μάθαιναν γράμματα από τους παπάδες στον νάρθηκα (πρόναο) της εκκλησίας, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Μετά την απελευθέρωση, από το 1840 έως και το 1885, λειτούργησε ιδιωτικό σχολείο και η υπόθεση της μάθησης αφορούσε μόνο τα παιδιά των προυχόντων του χωριού, καθώς αυτοί είχαν μισθώσει ιδιωτικό δάσκαλο για τα παιδιά τους. Τα υπόλοιπα παιδιά, αδυνατώντας να καταβάλλουν τα δίδακτρα και να αγοράσουν το αλφαβητάριο, ακολουθούσαν τις εργασίες του βοσκού και του γεωργού. Το 1885 ιδρύθηκε Κοινοτικό σχολείο από τον τότε Δήμο Δωρίου, που είχε έδρα το Σουλιμά. Το σχολείο αυτό λειτούργησε με δαπάνες του δήμου μέχρι το 1896.

Το διαβιβαστικό του Δ/ντή του σχολείου
Το 1896 ιδρύθηκε το κρατικό Κοινό Δημοτικό Σχολείο Σουλιμά και το 1900 ακολούθησε η ίδρυση του Κοινού Δημοτικού Σχολείου Θηλέων. Τα δύο σχολεία ενοποιήθηκαν το 1915 στο Πλήρες Δημοτικό Σχολείο Σουλιμά ενώ από το 1923 το σχολείο αναβαθμίστηκε σε διτάξιο. Μέχρι το 1924 το σχολείο στεγαζόταν σε ανθυγιεινά ιδιωτικά κτίρια ενώ από το 1925 και μετά στεγαζόταν σε κατάλληλο κτίριο που ανήκε στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας. Η έκθεση, τέλος, ενημερώνει πως δεν υπήρχε σχολικός κήπος ούτε μαθητική βιβλιοθήκη.
Σημείωση: Κοινόν ήταν το σχολείο που είχε έναν (1) δάσκαλο και μέχρι ογδόντα (80) μαθητές ενώ Πλήρες ήταν το σχολείο που είχε δύο (2) δασκάλους και μέχρι εκατόν σαράντα (140) μαθητές.

Η πρώτη σελίδα της έκθεσης του Δ/ντή
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.

Βασίλειον της Ελλάδος
Δημοτικόν Σχολείον Άνω Δωρίου
Έκθεσις 
Ιστορική του Δημοτικού Σχολείου Άνω Δωρίου Τριφυλίας


Το χωρίον Σουλιμά νυν Άνω Δώριον προϋπήρχε και προ της ελληνικής επαναστάσεως του 1821. Κατά το επί τουρκοκρατίας χρονικόν διάστημα δεν υπήρχε σχολείον. Τα παιδιά κατά τους χρόνους τούτους εδιδάσκοντο από τους εκάστοτε παπάδες εις τον νάρθηκα της εκκλησίας μας. Μετά την απελευθέρωσιν εκ του τουρκικού ζυγού και από του 1840 έτους οι τότε προύχοντες του χωρίου είχον ιδιωτικόν διδάσκαλον δια τα τέκνα των (7-8 τον αριθμόν) την αμοιβήν του οποίου κατέβαλον ούτοι. Τα υπόλοιπα παιδιά του χωριού δεν επήγαινον εις το ιδιωτικόν σχολείον διότι δεν ηδύναντο να καταβάλουν τα του διδασκάλου και διότι δεν ηδύναντο να αγοράσουν το μόνον τότε βιβλίον το Αλφαβητάριον - ούτος ετρέποντο εις άλλας εργασίας (βοσκού-γεωργού) -.
Η κατάστασις του ιδιωτικού σχολείου εξηκολούθησε μέχρι του 1885 έτους ότε ιδρύθη το πρώτον υπό του Δήμου Δωρίου (δημάρχου τότε) Κοινοτικόν Σχολείον, ο διδάσκαλος του τοιούτου σχολείου διωρίζετο υπό του τότε Δημάρχου και επληρώνετο εκ των εσόδων του Δήμου.
Κατά το έτος όμως 1896 ιδρύθη υπό του κράτους σχολείον ονομασθέν τότε Κοινόν Δημοτικόν
Σχολείον Σουλιμά. Ομοίως κατά το έτος 1900 το κράτος ίδρυσε και κοινόν δημοτικόν Σχολείον Θηλέων αμφότερα δε τ` ανωτέρω σχολεία ελειτούργησαν κεχωρισμένα έκαστον μέχρι και του έτους 1915 ότε συνεπτύχθησαν εις εν πλήρες δημοτικόν σχολείον Σουλιμά. Το 1923 έτος το πλήρες Δημοτικόν Σχολείον προήχθη εις Διτάξιον και λειτουργεί μέχρι σήμερον ως τοιούτον.
Το κτίριο που στέγαζε το σχολείο σήμερα
Τα οικήματα εις ά κατά καιρούς εστεγάζετο το σχολείον μέχρι του 1924 έτους ήσαν ιδιωτικά ανθυγιεινά, από του 1925 όμως έτους το σχολείον στεγάζεται εις εκκλησιαστικόν οίκημα του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος το οποίον οίκημα εκτίσθη το 1860 έτος και αγορασθέν υπό του ανωτέρω Ναού μετερρυθμίσθη το 1925 - είναι υγιεινόν, αλλά δεν έχει επάρκειαν χώρου-.
Σχολικός κήπος δεν υπάρχει καθ` όσον το έδαφος είναι ορεινόν, πετρώδες και στερείται ύδατος.
Δεν έχει το σχολείον μαθητικήν βιβλιοθήκην.


Εν Άνω Δωρίω τη 30 Απριλίου 1953
Ο Διευθυντής του σχολείου

(δυσανάγνωστη υπογραφή)


Πηγή: kopanakinews.wordpress.com.
Σημ.: Το παραπάνω αφιέρωμα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ''Ελευθερία'' της Μεσσηνίας, τη Μ. Τρίτη 7-4-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου