Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Η ίδρυση της Ομοσπονδίας Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας

Απεφασίσθη η συνένωσις των Τριφυλιακών Συλλόγων Αθηνών εις μίαν Ομοσπονδίαν

Την 2αν Ιουνίου 1959 και κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου Τριφυλίων συνήλθον εις σύσκεψιν εν τω γραφείω του Προέδρου αυτού, οι εκπρόσωποι των τοπικών Συλλόγων της επαρχίας Τριφυλίας, οι κ.κ. Δ. Σταματόπουλος, Κ. Θεοδωρόπουλος και Ι. Μαραγκός του Συλλόγου Φιλιατρινών «Η Εράνη», Σ. Τρυφωνόπουλος και Α. Διαμαντόπουλος του Συλλόγου Ψαρέων, Ηλίας Κανάκης, Α. Ζαχαρόπουλος και Λ. Λαμπρόπουλος του Συλλόγου Σιδηροκαστριτών, Α. Χριστόπουλος και Θ. Παπαδόπουλος του Συλλόγου Αυλωνιτών, Παναγ. Λυμπερόπουλος του Συλλόγου Άνω και Κάτω Δωριτών «Σουλιμάς», Ηλίας Ασημακόπουλος του Συλλόγου Κουβελιωτών, Α. Κολέτσος του συσταθησομένου Συλλόγου Βανάδας και Β. Παπατσώρης του Συλλόγου Κοπανακίου.
Η σύσκεψις ησχολήθη με το θέμα της Ενώσεως των τοπικών Συλλόγων Τριφυλίας και μετά συζήτησιν, καθ’ ην εξετέθησαν αι απόψεις των εκπροσώπων των Συλλόγων και επεκροτήθη η πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου Τριφυλίων δια την συγκρότησιν της συσκέψεως, απεφασίσθησαν ομοψήφως τα εξής:
1) Δημιουργία Ενώσεως όλων τον τοπικών Συλλόγων, διατηρουμένης της αυτοτελείας εκάστου.
2) Η σύνταξις προσχεδίου καταστατικού της Ενώσεως, ανατεθείσης της εργασίας ταύτης εις τον Πρόεδρον του Συλλόγου Τριφυλίων, όστις θέλει συνεργασθή μετά των Προέδρων ή των αναπληρωτών αυτών των τοπικών Συλλόγων δια την τελικήν κατάρτισιν.
3) Όπως ανακοινωθή εις τον τύπον η ληφθείσα απόφασις.
Περαιτέρω απεφασίσθη όπως οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των τοπικών Συλλόγων αποτελέσωσιν Εκτελεστικήν Επιτροπήν των Συλλόγων Τριφυλίας, ήτις εξουσιοδοτήθη όπως προβή εις αμέσους ενεργείας δια το θέμα της οδοποιίας της επαρχίας.
Την ως άνω απόφασιν των συσκεφθέντων ανεκοίνωσε κατά την εκδρομήν των Τριφυλίων εις Ξυλόκαστρον, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριφυλίων κ. Ι. Βεργόπουλος, όστις εξήρε τα αγαθά αποτελέσματα που πρόκειται να επέλθουν εκ της ενώσεως ταύτης.
----------
Δια την 6ην τρέχοντος μηνός εκλήθησαν τα προεδρεία των Διοικητικών Συμβουλίων των τοπικών Συλλόγων της επαρχίας Τριφυλίας δια την εκλογήν συντονιστικής επιτροπής ενεργειών επί θεμάτων ενδιαφερόντων την επαρχίαν. Κατά την εν λόγω σύσκεψιν θα γίνη και συζήτησις επί του προσχεδίου του καταστατικού της Ενώσεως των Τριφυλιακών Συλλόγων.
Πηγή: Εφημερίδα «Μεσσηνιακά Νέα», φύλλο 63, 4-7-1959
----------
Έπρεπε να περάσουν πάνω από σαράντα χρόνια για να υλοποιηθεί η ιδέα της συνένωσης των Τριφυλιακών Συλλόγων Αθηνών σε μία Ομοσπονδία.
Συγκεκριμένα την Κυριακή 14 Μαΐου 2000, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η πρώτη Γενική Συνέλευση και οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ., της νεοϊδρυθείσας Ομοσπονδίας Τριφυλίας, στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι από δέκα πέντε (15) από τους εγγεγραμμένους είκοσι ένα (21) Συλλόγους - Συνδέσμους της επαρχίας Τριφυλίας.
Την Τετάρτη 24 Μαΐου, με πρωτοβουλία της πλειοψηφησάσης συμβούλου κας Έλενας Παπανδρέου, συνήλθαν οι εκλεγέντες σύμβουλοι στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καποδιστρίου 42, Αθήνα), προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Η ψηφοφορία ανάδειξε το πρώτο συμβούλιο, ως ακολούθως.
Πρόεδρος: Έλενα Παπανδρέου, από τον Σύλλογο Κυπαρισσίας.
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κων/νος Β. Πάλλας, από τον Σύλλογο Άνω Δωρίου.
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Μπινιώρης, από τον Σύνδεσμο Σιδηροκάστρου.
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Καρυώτης, από τον Σύλλογο Σελλά.
Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Αδαμόπουλος, από τον Σύλλογο Αυλώνας.
Ταμίας: Ιωάννης Τασόπουλος, από τον Σύλλογο Κεφαλόβρυσης.
Ειδικός Γραμματέας: Δημήτριος Καραγιάννης, από τον Σύλλογο Πλατανίων.
Δημόσιες Σχέσεις: Γεώργιος Γιαννακόπουλος, από τον Σύλλογο Κόκλας.
Έφορος Υλικού: Γεώργιος Γκότσης, από τον Σύλλογο Χαλκιά.
Μέλη του Δ.Σ.: Θωμάς Χαχής, από τον Σύλλογο Χώρας και Ιωάννης Γιαννακόπουλος, από τον Σύλλογο Βασιλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου