Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Μερική κύρωση δασικών χαρτών του Νομού Μεσσηνίας

Περιοχή Άνω Δωρίου
Σε ισχύ τέθηκε από τις 8 Φεβρουαρίου 2018 η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τη μερική κύρωση των δασικών χαρτών όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (274 ΟΤΑ) των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Ν. Μεσσηνίας (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θούριας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας), ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την αριθμ. 317895/19-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΙΚΟΡ1Φ-ΗΧΘ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας, κατά εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄).
Από την ημερομηνία δημοσίευσης (ΦΕΚ Δ´ 31/08.02.2018) της εν λόγω απόφασης, οι ανωτέρω δασικοί χάρτες καθίσταται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτούς με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.
Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.
Οι οριστικοί δασικοί χάρτες φυλάσσονται και τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Τα λοιπά τμήματα των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της την αριθμ. 317895/19-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΙΚΟΡ1Φ-ΗΧΘ) απόφαση θεώρησης της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας, αποτελούν τους προσωρινούς δασικούς χάρτες, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Πηγή: dasarxeio.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου