Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων και στην Μεσσηνία!

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Με την αριθμ. Φ50/10227/1066/24-02-2014  απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επεκτείνεται ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή:
Από 02 / 06 /2014 ο θεσµός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων επεκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Όλα τα οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, και κυκλοφορούν στην Περιφερειακή αυτή Ενότητα ή σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που εφαρµόζεται ήδη ο θεσµός της Κ.Ε.Κ., πρέπει να εφοδιαστούν µε Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων ( Κ.Ε.Κ. ), σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα πρόσκλησης µε βάση το τελικό αριθµητικό ψηφίο του αριθµού κυκλοφορίας.
α. Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά µικτού βάρους µέχρι 3,5 τόνους υποχρεούνται να εφοδιαστούν για πρώτη φορά µε Κ.Ε.Κ. ως
ακολούθως :
 Τα λήγοντα σε 0 από 02/06/2014 έως 30/06/2014
 Τα λήγοντα σε 1 από 01/07/2014 έως 31/07/2014
 Τα λήγοντα σε 2 από 01/08/2014 έως 31/08/2014
 Τα λήγοντα σε 3 από 01/09/2014 έως 30/09/2014
 Τα λήγοντα σε 4 από 01/10/2014 έως 31/10/2014
 Τα λήγοντα σε 5 από 01/11/2014 έως 30/11/2014
 Τα λήγοντα σε 7 από 01/12/2014 έως 31/12/2014
 Τα λήγοντα σε 8 από 02/01/2015 έως 31/01/2015
 Τα λήγοντα σε 9 από 01/02/2015 έως 28/02/2015
 β. Τα Ε.∆.Χ., τα φορτηγά µε µικτό βάρος μεγαλύτερο από 3,5 τόνους και τα λεωφορεία, υποχρεούνται να εφοδιαστούν για πρώτη φορά µε Κ.Ε.Κ. ως ακολούθως:
Τα λήγοντα σε 0, 1 και 2 από 02/06/2014 έως 30/06/2014
Τα λήγοντα σε 3, 4, 5 και 6 από 01/07/2014 έως 31/07/2014
Τα λήγοντα σε 7, 8 και 9 από 01/08/2014 έως 31/08/2014
Στα οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και θα προσέλθουν στα δηµόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο πριν την ηµεροµηνία που προβλέπεται από το παραπάνω πρόγραµµα, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) µε χρονική ισχύ ίση µε αυτήν της παραγράφου 5 της παρούσας.
Στο κατά τα ανωτέρω πρόγραµµα υποχρέωσης εφοδιασµού οχηµάτων µε ΚΕΚ, εντάσσονται και τα οχήµατα των κρατικών υπηρεσιών που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας ΚΥ.
Η έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων θα γίνεται είτε από εξουσιοδοτημένα από την αρµόδια ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργεία είτε από ιδιωτικά και δηµόσια ΚΤΕΟ, κατά τη διενέργεια του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου ή αυτοτελώς.
Η ισχύς της κάρτας ελέγχου καυσαερίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. Φ5075660/3565/99 ( ΦΕΚ 1999 Β/99 ) των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι : α. Ετήσια, για τα Ε.Ι.Χ. και τα φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους µέχρι 3,5 τόνους.  β. Εξαµηνιαία, για τα Ε.∆.Χ.αυτοκίνητα, τα φορτηγά µε µικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους και τα λεωφορεία.
Όλα τα οχήµατα που ταξινοµούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και κυκλοφορούν σε Περιφερειακή Ενότητα που εφαρµόζεται ο θεσµός της ΚΕΚ, µετά την έναρξη εφαρµογής του θεσµού της ΚΕΚ, υποχρεούνται να υποστούν για πρώτη φορά τον προβλεπόµενο έλεγχο καυσαερίων και να εφοδιαστούν µε Κ.Ε.Κ., το αργότερο ένα έτος ή έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους, ανάλογα µε την κατηγορία τους, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 5 της παρούσας.

                                                Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης
                                                  Γεώργιος Παπαδόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου