Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

Κανονισμός Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

    Ο Δήμος Οιχαλίας ενημερώνει ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ερμηνευτική εγκύκλιος, προς εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475/΄Β/24-05-2023), ο οποίος ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας τόσο για υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νεοαναγειρόμενα καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφάλειας των ακινήτων και των οικισμών εντός δασών, να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον αλλά πρωτίστως η ζωή των κατοίκων.

    Ποιους αφορά

    Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, αφορά σε ακίνητα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και:
    1. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:
  • σε δάση ή δασικά οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79.
  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δηµόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
  • σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ημιορεινές και µη κείµενες επί ανώµαλων εδαφών) της παρ. 3 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.
    2. βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης 1.
    3. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.
    4. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης 3.
    5. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79.»

    Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης 

    Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συνταχθεί από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, το Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση, έως και τις 31.03.2024. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30.04.2024 να υποβάλουν Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.
    Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας, οι οποίες αφορούν στην πρόσβαση στο δομημένο ακίνητο, δημιουργία ζώνης προστασίας, αποθήκευσης υλικών, σχέδιο εκκένωσης, τακτικό καθαρισμό αυλών, στέγης, υδρορροών από υπολείμματα βλάστησης, ξερά φύλλα και χόρτα (παρ. 3.1 του άρθρου 3 του δεύτερου κεφαλαίου του Κανονισμού) εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024.
    Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στο Δήμο Οιχαλίας. Οι Δήμοι οφείλουν να τα καταχωρίζουν σε Ειδικό Μητρώο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στις τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου.

    Έλεγχος και κυρώσεις

    Ο έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται από τριμελή επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

                                Ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας

                                             Βασίλειος Πάλλας
                                               Πολ. Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου