Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη σύμβασης του έργου: "Βελτίωση της ασφάλειας του δρόμου Πλατάνια - Νέδα''

Καλαμάτα 23-10-2018
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΝΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 403.225,81€ + ΦΠΑ 24% = 500.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟ (χωματουργικά-τεχνικά έργα-οδοστρωσία-ασφαλτικά-σήμανση- ασφάλεια) με προϋπολογισμό 403.143,26€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)- Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων ‘Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 77661 στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr/.
3. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 22-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
4. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 29-11-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικοί φορείς - Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενώσεις οικονομικών φορέων εφόσον ανήκουν στην  Α2 τάξη πτυχίο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ. υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν 4412/2016
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.065 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα ημερολογιακών μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 87780/7-8-2017 (ΑΔΑ:ΨΠΔΩ465ΧΙ8-4ΥΛ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με προϋπ/σμό 4.000.000 € και κωδικό έργου 2017ΕΠ82600002, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 και στη ΣΑΕΠ-826 και με την υπ’ αριθ. 173/23-05-2018, Πρακτικό 10 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την έγκριση κατανομής πιστώσεων του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία, όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής (ΑΔΑ: 63ΜΔ7Λ1-Δ6Ρ) Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Δ/ντή Τεχνικών Έργων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου