Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Εγκρίθηκε η σύμβαση για τον δρόμο Άνω Δώριο - Πλατάνια

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας (αριθμ. 2/2015) με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της μελέτης «Συντήρηση - Βελτίωση δρόμου Άνω Δώριο - Πλατάνια», προϋπολογισμού 500.000 €».
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης κι έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη, ο οποίος ως εισηγητής του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ανέφερε:
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας μας απέστειλε το αριθμ. πρωτ. 26/2-1-2015 έγγραφό της το οποίο έχει ως εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι διατίθεται χρηματοδότηση, θα γίνει από το ΠΔΕ 2014 και το έργο είναι στην ΣΑΕΠ 026 Κωδικός (2013ΕΠ02600020), Α.Δ.Α. : Ψ70ΒΦ-20Λ για την σύνταξη μελέτης και δημοπράτηση του αντιστοίχου έργου κατασκευής με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ANΩ ΔΩΡΙΟ- ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Προυπολογισμού:500.000 €
Κύριος του συγκεκριμένου έργου και Φορέας Λειτουργίας - Διαχείρισής του είναι ο Δήμος Οιχαλίας και ο Δήμος Τριφυλίας και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852 πρέπει να συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Οιχαλίας του Δήμου Τριφυλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Στο συγκεκριμένο έργο, δηλαδή «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ANΩ ΔΩΡΙΟ-
ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με την παρούσα μελέτη βελτιώνουμε τον υπάρχοντα δρόμο που συνδέει τον οικισμό Άνω Δωρίου (οικισμός Δήμου Οιχαλίας) με τον οικισμό Πλατάνια (οικισμός Δήμου Τριφυλίας). Ο δρόμος αυτός από τον οικισμό Άνω Δωρίου έως την διασταύρωση με την 29η επαρχιακή (πριν τον οικισμό Πλατανίων) έχει μήκος 4,5 χλμ.
Τμήμα του δρόμου από Άνω Δώριο προς Πλατάνια μήκους 1,7 χλμ. έχει ασφαλτοστρωθεί. Το υπόλοιπο τμήμα των 2,8 χλμ. έχει διανοιχθεί με ικανό πλάτος περίπου 7,0-8,0 μ., στο μεγαλύτερο μέρος του και σε μερικά σημεία χρειάζονται μικρές επεμβάσεις. Έχει δε αρκετά καλά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, που με μικρές τοπικές επεμβάσεις μπορούν να βελτιωθούν στο έπακρο. Υπάρχουν πολλά μικρά τεχνικά τα οποία δεν επαρκούν για απορροή των ομβρίων υδάτων και όπου γίνει επέμβαση με ασφαλτικά ή με επενδεδυμένη τάφρο θα αποξηλωθούν και θα τοποθετηθούν νέες μεγαλύτερες διατομής (Φ 100). Οι διαστάσεις του τμήματος που θα κατασκευασθούν ασφαλτικά θα είναι 6,00 μ. οδόστρωμα και 5,5 μ. ασφαλτικό.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα:
Α. Την έγκριση της υποβαλλόμενης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Οιχαλίας για την υλοποίηση της μελέτης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ANΩ ΔΩΡΙΟ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Προυπολογισμού:500.000 €
Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Οιχαλίας να υπογράψει την παρούσα προγραμματική σύμβαση
Γ. Τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου Οιχαλίας (Αρθ. 5) με τον αναπληρωτή του».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε και πάλι το λόγο κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της μελέτης «Συντήρηση - Βελτίωση δρόμου Άνω Δώριο - Πλατάνια», προϋπολογισμού 500.000 €.
Επίσης όρισε εκπρόσωπο του Δήμου Οιχαλίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κόλλια Αθανάσιο, με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιόγα Νικόλαο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2015.

Πηγή: Διαύγεια Δήμου Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου