Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Καλαμάτα  30/12/2013        
                                 
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  «ΠΑΑ» 2007-2013.(2η Περίοδος)
H περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται από 18-03-2014 έως 16-05-2014.
Δικαιούχοι:
α.   Νέες και νέοι ηλικίας 18 έως 40 ετών.
β.  Εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως αρχηγοί Γεωργικής Εκμετάλλευσης έως και 14 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
γ.  Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου (ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών, κανονικών περιοχών με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκων).
δ.   Μέγεθος Γεωργικής Εκμετάλλευσης απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μ.Α.Ε..
ε.   Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αποκτούν εντός 36 μηνών.
στ. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο υπογεγραμμένο από Γεωτεχνικό ή Τεχνολόγο Γεωπονίας.
ζ.   Να έχουν υποβάλλει αίτηση ΟΣΔΕ.
η.   Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
θ.   Δεν εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες του Μέτρου.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί θα πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο υποψηφιότητας συμπληρωμένο πλήρως σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο-αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή στις Δ/νσεις  Αγροτικής Oικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας & Τριφυλίας.
Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις:
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.
Τα αγροτεμάχια εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους και μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1000 τ.μ. (1 στρέμμα).
Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Α. Α. & Τ..
Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος.
Στα πλαίσια της οικογένειας δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων και μόνο ένας μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. 
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις και το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται:
α. Ορεινές περιοχές από 15.000 € έως 20.000 €.
β. Μειονεκτικές περιοχές από 12.500€ έως 17.500 €.
γ. Λοιπές περιοχές από 10.000 € έως 15.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις  Δ/νσεις  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας  2721361224 & Τριφυλίας 27610 22958  καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου