Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Ο Αντώνης Τάκης υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Δωρίου

Μελιγαλάς 23-1-2013
ΘΕΜΑ: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας
αφού έλαβε υπόψη
· το άρθρο 58 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’).
· το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του
Ν.3852/2010.
· Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006.
· Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας.
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Οιχαλίας κ. Αντώνιο Τάκη, ως
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητα τα τοπικά θέματα της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου όπως ορίζονται στην αριθ. Πρωτ. 161/8-1-2013 όμοια απόφαση Δήμου Οιχαλίας (Κεφ. Α, παρ. 1, εδαφ. γ) ήτοι:
· Την ευθύνη για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα.
· Την ευθύνη για την Πολιτική Προστασία της Δημοτικής Ενότητας.
· Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
· Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
· Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
· Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών, αδειών καταστημάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας.
· Τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους
Εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
· Την ευθύνη για οποιοδήποτε επιμέρους θέμα προκύψει και δεν αναφέρεται
ανωτέρω στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ έως ανακλήσεώς της.
Ο Δήμαρχος
Φίλιππος Μπάμης
Πηγή: Doriopress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου