Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Οιχαλίας και Δήμου Τριφυλίας για την πλατεία Άνω Δωρίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 17/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας, της 24ης του μηνός Αυγούστου του έτους 2012.
ΘΕΜΑ: «Περί υποβολής πρότασης και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Οιχαλίας και Δήμου Τριφυλίας, για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού: 410.896,47 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Πελοποννήσου», στην πρόσκληση με αριθμό 52/19-06-2012».

Στο Μελιγαλά σήμερα, 24-8-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12294/20-8-2012 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κατσαμπάνη Γεώργιο ο οποίος ως εισηγητής του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρει:
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξέδωσε την με Α.Π. 52/19-06-2012
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Πελοποννήσου». Οι Ειδικοί Στόχοι στους οποίους πρέπει να συμβάλλουν οι προτάσεις είναι η «Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».
Στη συγκεκριμένη πρόσκληση προτείνεται να υποβληθεί προς χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και προϋπολογισμό: 410.896,47 €. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του ευρύτερου χώρου μεταξύ του Ναού της Αγ. Τριάδας και του Αγ. Δημητρίου στην κοινότητα ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ Μεσσηνίας.
Ο Δήμος Οιχαλίας δε διαθέτει την απαιτούμενη Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση του έργου.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 Ν.3614/07, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 Ν.3840/10 «Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται Διαχειριστική Επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή ανώνυμη εταιρεία του ΟΤΑ ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των ΟΤΑ, ή άλλο φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και ο οποίος ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον δικαιούχο».
Επίσης Με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10, ορίζονται τα εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία».
β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.
2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.
γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.
3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.
4.Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.
5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».
6.Δήμοι, σύνδεσμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους. Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων της παραγράφου
αυτής και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων ή τους
προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα».
Προτείνεται να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Τριφυλίας, ο οποίος διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, για την υλοποίηση του άνω έργου. Προτείνεται δε να εγκριθεί και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις:
-Την παρ. 3 του άρθρου 22 Ν.3614/07, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 Ν.3840/10
-Τα άρθρα 65 και 100 του Ν.3852/2010
-Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κατσαμπάνη Γεώργιου
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

1.- ΕΓΚΡΙΝΕΙ την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»
και προϋπολογισμού: 410.896,47 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Πελοποννήσου», στην πρόσκληση με αριθμό 52/19-06-2012.
2.- ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οιχαλίας και του Δήμου Τριφυλίας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και προϋπολογισμού:
410.896,47€, η οποία θα υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Πελοποννήσου», στην πρόσκληση με αριθμό 52/19-06-2012, προς χρηματοδότηση.
3.- ΕΓΚΡΙΝΕΙ το επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Οιχαλίας και του Δήμου Τριφυλίας για την υλοποίηση της άνω αναφερόμενης πράξης που έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010
Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και «ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»
Για την υλοποίηση της Πράξης
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» 2007 - 2013 προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»
Το έργο αφορά την διαμόρφωση του ευρύτερου χώρου μεταξύ του Ναού της Αγ. Τριάδας και του Αγ. Δημητρίου στην κοινότητα ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ Μεσσηνίας, Δήμος Οιχαλίας. Στο χώρο αυτόν ήδη υπάρχει μια μικρή έκταση από δέντρα (μικρό δάσος), η οποία θα διαμορφωθεί με την συμπλήρωση μερικών δέντρων και την δημιουργία χώρων αναψυχής και διαλογισμού. Επίσης υπάρχει ένας πρόχειρα διαμορφωμένος χώρος που λειτουργεί ως πλατεία και δρόμοι κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς η ταξινόμησή τους να είναι όπως αρμόζει. Το έργο αφορά αποκλειστικά σε εργασίες αναβάθμισης της περιοχής, δηλαδή δημιουργίας χώρων αναψυχής, εργασίες που αφορούν την σωστή ταξινόμηση των χώρων, κρατώντας την ίδια περίπου υπάρχουσα διάταξη, δημιουργώντας δρόμους και χώρους πλατείας για περίπατο και ξεκούραση καθώς και εργασίες βελτίωσης των υπαρχόντων μνημείων, με σκοπό να εξυπηρετεί τους πεζούς ως χώρος ξεκούρασης, κοινωνικής συνάθροισης και πραγματοποίησης δημοσίων εκδηλώσεων.
Στόχος του έργου είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού καθώς επίσης και η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό.
Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης.
Προβλέπονται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
1) Πριν τη χάραξη για την οριοθέτηση των χώρων, θα γίνει η καθαίρεση των διαφόρων τμημάτων δρόμων για να επιτευχθεί η σωστή και ομαλή κλίση τους. Επιπλέον θα καθαιρεθεί ο υφιστάμενος πέτρινος τοίχος στο δυτικό τμήμα του Ναού Αγ. Τριάδας για να κατασκευαστεί νέος πέτρινος τοίχος ένα μέτρο δυτικά από την παλαιά του θέση ώστε το πλάτος του δρόμου να είναι 5 μέτρα. Τέλος θα καθαιρεθεί ο υφιστάμενος τοίχος στην δυτική πλευρά του Ναού Αγ. Δημητρίου.
2) Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές ώστε να επιτευχθεί το τελικό επιθυμητό υψόμετρο σε όλες τις επιφάνειες των δρόμων και της πλατείας, το βάθος των θεμελίων των διαφόρων πέτρινων και τσιμεντένιων τοίχων, και τα κράσπεδα. Επίσης θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τα δίκτυα ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
3) Αφού ληφθούν τα τελικά υψόμετρα, θα γίνουν οι απαραίτητες επιχώσεις, οι οποίες καταβρέχονται και συμπιέζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα καθίζησης στην επιφάνεια του πέτρινου δαπέδου, και των διαφόρων τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα.
4) Θα γίνουν κατασκευές από σκυρόδεμα C12/16 ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα ST IV Τ31 που αφορούν τα κράσπεδα και καθώς και μικροκατασκευές από ίδιας ποιότητας σκυρόδεμα, για φρεάτια, θεμελιώσεις, φωτιστικών στύλων, καθιστικών κλπ. Στην επίστρωση του τοίχου αντιστήριξης θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C12/16 με τον κατάλληλο οπλισμό όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης.
5) Η κατασκευή του τοίχου από πέτρα στην δυτική πλευρά του Ναού Αγ. Τριάδας θα γίνει με επεξεργασία στις δύο όψεις του. Το τελείωμα του πέτρινου τοίχου θα γίνει από πέτρα και σύμφωνα με την επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει η κατασκευή του ΝΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ με τις διαστάσεις που δείχνει η μελέτη, στο οποίο θα τοποθετηθούν οι δύο πλάκες οι οποίες βρίσκονται κολλημένες στην νότια όψη του ναού Αγ. Δημητρίου.
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 6 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου