Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμος Δωρίου στο Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΔΠΣ) που θα έχει σκοπό να παρέχει σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις των παρακάτω ΟΤΑ:
• Δήμος Κυπαρισσίας
• Δήμος Δωρίου
• Δήμος Αετού
• Δήμος Είρας
• Κοινότητα Τριπύλας

ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο και το Τηλέφωνο:
Με την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του παρόντος έργου δημιουργείται ένα Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΔΠΣ) και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες:
-μειώνουν το κόστος εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου),
-μειώνουν το χρόνο εξυπηρέτησης (η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας και των εγγράφων θα επιτρέπει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών),
-συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας (ο πολίτης μέσα από τα αυτόματα συστήματα ενημέρωσης θα γνωρίζει τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν μία αίτηση) και
-συμβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας (οι διοικήσεις των ΟΤΑ θα μπορούν για παράδειγμα μέσα από την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων να βλέπουν όλες τις καθυστερήσεις των εκκρεμών αιτήσεων των πολιτών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα).
Το συγκεκριμένο έργο προσδίδει επίσης σημαντική προστιθέμενη αξία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των παραπάνω ΟΤΑ, μιας και θα μπορούν να κάνουν χρήση του λογισμικού διαχείρισης και διάθεσης της πληροφορίας του WEB Server του Δήμου Κυπαρισσίας μέσα από το Διαδίκτυο.Προβλέπονται επίσης δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου με σκοπό την κινητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΥ
Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες:
Οφέλη για τον Πολίτη
Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες, ευκολία προσπέλασης και χρήσης των τοπικών πληροφοριών και υπηρεσιών, ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού ή και κεντρικού επιπέδου, παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο, πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατό να προσφερθούν εκτός δικτύου, δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός μόνο σημείου πρόσβασης, δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές, εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση καθώς και επικοινωνιακή προσέγγιση κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
Οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση
Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης ενός μεγάλου αριθμού χρηστών, παροχή φθηνότερων μέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση πολιτών συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, μείωση της πολύπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας και των καθυστερήσεων που αυτή συνεπάγεται, αύξηση της παραγωγικότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την υιοθέτηση των ΤΠΕ στην καθημερινή τους εργασία.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%)

Σημ: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυπαρισσίας, στην ενότητα Περιφερειακοί Δήμοι - Δήμος Δωρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου