Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Οιχαλίας. Δρόμος Άνω Δώριο (θέση Άγιος Δημήτριος) - θέση Σέσι

Στο Μελιγαλά, στις 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας».
Ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν η «Έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Οιχαλίας» (αριθμ. Μελέτης 17/2018)».
Από το απόσπασμα του πρακτικού της με αριθ. 37/2018 συνεδρίασης διαπιστώθηκε πως υπήρξε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 23. Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Σταθόπουλος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων μόνο 13 χωριών του Δήμου: Παπαδόγιαννης Αθανάσιος (Διαβολιτσίου), Αθανασόπουλος Νικόλαος (Κωνσταντίνων), Δασκαλόπουλος Αριστομένης (Παραπουγκίου), Θεοχάρη Αγγελική (Άνω Δωρίου), Ηλιόπουλος Αριστείδης (Δωρίου), Παπαδήμας Φώτιος (Βασιλικού), Μπακόπουλος Μιχαήλ (Χρυσοχωρίου), Γεωργιόπουλος Δημήτριος (Ψαρίου), Κωτσιόπουλος Γεώργιος (Μαγούλα), Μπάρδης Απόστολος (Τσουκαλαίϊκων), Καρμίρης Τηλέμαχος (Καλυβίων) Αλεξόπουλος Ιωάννης (Μερόπης), Τζώρτζης Αργύριος (Σιάμου).
Εισηγητής του θέματος (2ο της ημερήσιας διάταξης) ήταν ο αντιδήμαρχος κ. Καραμπούλας Δημήτριος, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει για ένταξη το έργο του θέματος στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με την αριθ. 40411/2-8-2018 πρόσκληση IV του Υπουργού Εσωτερικών, καλείται το δημοτικό συμβούλιο όπως εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τα τεύχη δημοπράτησης της συγκεκριμένης μελέτης.
Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση αγροτικών οδών του Δήμου.
Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του N.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και κάθε κείμενη διάταξη που αφορά την εκτέλεση εργασιών.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.043.956,44 € και οι επεμβάσεις που θα γίνουν (αναφέρουμε μόνο τη Δ.Ε. Δωρίου) είναι στα εξής σημεία:
Για τον αγροτικό δρόμο, στην ΔΕ Δωρίου η χάραξη ξεκινά από τη Χ.Θ. 0+000,00, στη θέση Κανελαίικα και διερχόμενη από αγροτικές εκτάσεις καταλήγει προς Ξενώνες στη Χ.Θ. 0+524,49 στο τέλος της μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα. Από την αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως το πέρας της μελέτης του τμήματος στη Χ.Θ. 0+524,49 η χάραξη προσαρμόζεται στον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο.
Για τον αγροτικό δρόμο, στην ΔΕ Δωρίου η χάραξη ξεκινά από τη Χ.Θ. 0+000,00, στη θέση Κλέσουρα και διερχόμενη από αγροτικές εκτάσεις καταλήγει προς Βασιλικό στη Χ.Θ. 0+655,90 στο τέλος της μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα. Από την αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως το πέρας της μελέτης του τμήματος στη Χ.Θ. 0+655,90 η χάραξη προσαρμόζεται στον υπάρχoντα αγροτικό δρόμο.
Για τον αγροτικό δρόμο, στην ΔΕ Δωρίου η χάραξη ξεκινά από τη Χ.Θ. 0+000,00, στη θέση Βασιλικό και διερχόμενη από αγροτικές εκτάσεις καταλήγει προς Κατσούρα στη Χ.Θ. 0+694,79 στο τέλος της μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα. Από την αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως το πέρας της μελέτης του τμήματος στη Χ.Θ. 0+655,90 η χάραξη προσαρμόζεται στον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο.
Για τον αγροτικό δρόμο, στην ΔΕ Δωρίου η χάραξη ξεκινά από τη Χ.Θ. 0+000,00, στη θέση Άγιος Δημήτριος Άνω Δωρίου και διερχόμενη από αγροτικές εκτάσεις καταλήγει στο Σέσι στη Χ.Θ. 0+712,29 στο τέλος της μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα. Από την αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως το πέρας της μελέτης του τμήματος στη Χ.Θ. 0+712,29 η χάραξη προσαρμόζεται στον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης και την ψηφοφορία στην οποία ΥΠΕΡ τάχθηκαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι εκτός των κ.κ. Αδαμόπουλου Σπυρίδωνα, Ντονά Ηλία, Σακελλαριάδη Ηλία, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της σκοπιμότητας και τα τεύχη δημοπράτησης της αριθμ. 17/2018 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Οιχαλίας» (αριθμ. Μελέτης 17/2018), προϋπολογισμού 1.043.956,44 €».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2018.
Επιτέλους η Δημοτική Αρχή κατανόησε την αναγκαιότητα των αγροτικών δρόμων και προέβη σε αυτή την απόφαση που θα βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων των χωριών. 
Για το χωριό μας το Άνω Δώριο αυτός ο δρόμος είναι ακόμη πιο σημαντικός γιατί εκτός των άλλων οδηγεί και στο υδραγωγείο του χωριού. Χρόνια ελπίζαμε και προσπαθούσαμε για την επισκευή του, η οποία έρχεται να βελτιώσει κατά πολύ τη ζωή μας. Η απόφαση αυτή είναι τεράστιας σημασίας, γιατί λύνει το πρόβλημα οριστικά του δρόμου, μιας και προβλέπεται τσιμεντόστρωση
Αξίζουν συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή του Δήμου μας, στον αντιδήμαρχο και συγχωριανό μας Θανάση Ν. Κόλλια και στην Αγγελική Δ. Θεοχάρη, την εκπρόσωπο της Τ.Κ. Άνω Δωρίου για την επιμονή της και την αδιάκοπη προσπάθειά της στην υλοποίηση αυτού του έργου. Τους ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε την έναρξη και παράδοση του μεγάλου αυτού έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου