Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Οιχαλίας. Δρόμος Άνω Δώριο (θέση Άγιος Δημήτριος) - θέση Σέσι

Στο Μελιγαλά, στις 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας».
Ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν η «Έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Οιχαλίας» (αριθμ. Μελέτης 17/2018)».
Από το απόσπασμα του πρακτικού της με αριθ. 37/2018 συνεδρίασης διαπιστώθηκε πως υπήρξε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 23. Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Σταθόπουλος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων μόνο 13 χωριών του Δήμου: Παπαδόγιαννης Αθανάσιος (Διαβολιτσίου), Αθανασόπουλος Νικόλαος (Κωνσταντίνων), Δασκαλόπουλος Αριστομένης (Παραπουγκίου), Θεοχάρη Αγγελική (Άνω Δωρίου), Ηλιόπουλος Αριστείδης (Δωρίου), Παπαδήμας Φώτιος (Βασιλικού), Μπακόπουλος Μιχαήλ (Χρυσοχωρίου), Γεωργιόπουλος Δημήτριος (Ψαρίου), Κωτσιόπουλος Γεώργιος (Μαγούλα), Μπάρδης Απόστολος (Τσουκαλαίϊκων), Καρμίρης Τηλέμαχος (Καλυβίων) Αλεξόπουλος Ιωάννης (Μερόπης), Τζώρτζης Αργύριος (Σιάμου).
Εισηγητής του θέματος (2ο της ημερήσιας διάταξης) ήταν ο αντιδήμαρχος κ. Καραμπούλας Δημήτριος, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει για ένταξη το έργο του θέματος στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με την αριθ. 40411/2-8-2018 πρόσκληση IV του Υπουργού Εσωτερικών, καλείται το δημοτικό συμβούλιο όπως εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τα τεύχη δημοπράτησης της συγκεκριμένης μελέτης.
Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση αγροτικών οδών του Δήμου.
Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του N.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και κάθε κείμενη διάταξη που αφορά την εκτέλεση εργασιών.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.043.956,44 € και οι επεμβάσεις που θα γίνουν (αναφέρουμε μόνο τη Δ.Ε. Δωρίου) είναι στα εξής σημεία:
Για τον αγροτικό δρόμο, στην ΔΕ Δωρίου η χάραξη ξεκινά από τη Χ.Θ. 0+000,00, στη θέση Κανελαίικα και διερχόμενη από αγροτικές εκτάσεις καταλήγει προς Ξενώνες στη Χ.Θ. 0+524,49 στο τέλος της μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα. Από την αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως το πέρας της μελέτης του τμήματος στη Χ.Θ. 0+524,49 η χάραξη προσαρμόζεται στον υπάρχων αγροτικό δρόμο.
Για τον αγροτικό δρόμο, στην ΔΕ Δωρίου η χάραξη ξεκινά από τη Χ.Θ. 0+000,00, στη θέση Κλέσουρα και διερχόμενη από αγροτικές εκτάσεις καταλήγει προς Βασιλικό στη Χ.Θ. 0+655,90 στο τέλος της μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα. Από την αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως το πέρας της μελέτης του τμήματος στη Χ.Θ. 0+655,90 η χάραξη προσαρμόζεται στον υπάρχων αγροτικό δρόμο.
Για τον αγροτικό δρόμο, στην ΔΕ Δωρίου η χάραξη ξεκινά από τη Χ.Θ. 0+000,00, στη θέση Βασιλικό και διερχόμενη από αγροτικές εκτάσεις καταλήγει προς Κατσούρα στη Χ.Θ. 0+694,79 στο τέλος της μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα. Από την αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως το πέρας της μελέτης του τμήματος στη Χ.Θ. 0+655,90 η χάραξη προσαρμόζεται στον υπάρχων αγροτικό δρόμο.
Για τον αγροτικό δρόμο, στην ΔΕ Δωρίου η χάραξη ξεκινά από τη Χ.Θ. 0+000,00, στη θέση Άγιος Δημήτριος Άνω Δωρίου και διερχόμενη από αγροτικές εκτάσεις καταλήγει στο Σέσι στη Χ.Θ. 0+712,29 στο τέλος της μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα. Από την αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως το πέρας της μελέτης του τμήματος στη Χ.Θ. 0+712,29 η χάραξη προσαρμόζεται στον υπάρχων αγροτικό δρόμο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης και την ψηφοφορία στην οποία ΥΠΕΡ τάχθηκαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι εκτός των κ.κ. Αδαμόπουλου Σπυρίδωνα, Ντονά Ηλία, Σακελλαριάδη Ηλία, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της σκοπιμότητας και τα τεύχη δημοπράτησης της αριθμ. 17/2018 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Οιχαλίας» (αριθμ. Μελέτης 17/2018), προϋπολογισμού 1.043.956,44 €».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2018.
Επιτέλους η Δημοτική Αρχή κατανόησε την αναγκαιότητα των αγροτικών δρόμων και προέβη σε αυτή την απόφαση που θα βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων των χωριών. 
Για το χωριό μας το Άνω Δώριο αυτός ο δρόμος είναι ακόμη πιο σημαντικός γιατί εκτός των άλλων οδηγεί και στο υδραγωγείο του χωριού. Χρόνια ελπίζαμε και προσπαθούσαμε για την επισκευή του, η οποία έρχεται να βελτιώσει κατά πολύ τη ζωή μας. Η απόφαση αυτή είναι τεράστιας σημασίας, γιατί λύνει το πρόβλημα οριστικά του δρόμου, μιας και προβλέπεται τσιμεντόστρωση
Αξίζουν συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή του Δήμου μας, στον αντιδήμαρχο και συγχωριανό μας Θανάση Ν. Κόλλια και στην Αγγελική Δ. Θεοχάρη, την εκπρόσωπο της Τ.Κ. Άνω Δωρίου για την επιμονή της και την αδιάκοπη προσπάθειά της στην υλοποίηση αυτού του έργου. Τους ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε την έναρξη και παράδοση του μεγάλου αυτού έργου.

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Ημερολόγιο 2019 από τον Σύλλογο Άνω Δωριτών

Από τον Σύλλογο Άνω Δωριτών «ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ» εκδόθηκε ημερολόγιο, για το έτος 2019. Πρόκειται για μια ξεχωριστή έκδοση, η οποία είναι αφιερωμένη στα Σουλιμοχώρια και γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου μας. Είναι λαμπρή ιστορία του Σουλιμά και των Σουλιμοχωρίων και τους οφείλουμε το αφιέρωμα αυτό. Το Σουλιμά αποτέλεσε την έδρα των Σουλιμοχωρίων για πάρα πολλά χρόνια τόσο προεπαναστατικά όσο και μετεπαναστατικά. 
Το ημερολόγιο, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, για λόγους χρηστικότητας, έχει μικρότερες διαστάσεις (23cmX17cm) και είναι για επιτραπέζια τοποθέτηση. 
Οι σελίδες του είναι ντυμένες με φωτογραφίες από τα Σουλιμοχώρια - κάθε μήνας είναι αφιερωμένος σε ένα χωριό. Επίσης περιέχουν ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για το κάθε χωριό. Η τιμή του είναι μόλις 5 Ευρώ, μια συμβολική τιμή και η αγορά του θα ενισχύσει την προσπάθεια που καταβάλει ο Σύλλογός μας για τον εξωραϊσμό του χωριού μας. 
Για την προμήθειά του οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Άνω Δωριτών.

Ενημέρωση για τη διαχείριση υδάτινων πόρων από τον Δήμο Οιχαλίας

Την Τρίτη 18/12 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο «Μαρία Κάλλας» στην Τ.Κ Μελιγαλά θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των δημοτών μας και ιδιαιτέρως των αγροτών-κτηνοτρόφων της περιοχής, καθώς και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας, σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τη Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση-συνεργασία του Δημάρχου Οιχαλίας κ. Σταθόπουλου, των αντιδημάρχων και των τοπικών προέδρων σχετικά με θέματα του Δήμου και της νέας κατάστασης που δημιουργήθηκε με το νομοσχέδιο Κλεισθένης.

Δήμος Οιχαλίας

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

''ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΜΑΙΩΝ'' Φύλλο 134 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018

Ο Δήμος Οιχαλίας μαζεύει τα σκουπίδια

Ο Δήμος Οιχαλίας μαζεύει τα σκουπίδια και με εργάτες και με εθελοντές και αυτό θα γίνεται και το Σαββατοκύριακο.
Αυτό επεσήμανε στην “Ε” ο νέος σύμβουλος και αντιδήμαρχος Καθαριότητας (μόλις λίγων ημερών) Βασίλης Σακκάς, κάνοντας λόγο για μεγάλη προσπάθεια να ξεβρομίσει ο δήμος που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των σωρών των σκουπιδιών σε όλες τις περιοχές του.
Τα Χριστούγεννα δεν θα υπάρχουν σκουπίδια, ο δήμος θα είναι καθαρός”, διαβεβαίωσε ο κ. Σακκάς.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Αη Δημήτρης: Περάτωση των εργασιών του 1ου σταδίου αναπαλαίωσής του

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω τους απανταχού συντοπίτες, αφού για μια ακόμα φορά τους ευχαριστήσω για την οποιαδήποτε συμβολή τους, για το πέρας των εργασιών αντικατάστασης της ετοιμόρροπης κεραμοσκεπής με πλακοσκεπή, στα πλαίσια της αναπαλαίωσης του ιστορικού Ναού του Αη Δημήτρη του Σουλιμά, της «Αγίας Λαύρας της Τριφυλίας». 
Το αποτέλεσμα, όπως θα διαπιστώσει κάθε επισκέπτης, ανταποκρίνεται κατά τον πλέον καλύτερο τρόπο στην εν γένει εικόνα του ιδιαίτερου αυτού μνημείου, είναι δε λογική απόρροια μιας εξαίρετης τεχνικής και προσεγμένης επιλογής, με βάση τον αρμονικό συνδυασμό με τη θρησκευτικότητά του, την ιστορικότητά του, την παράδοση, αλλά και την αναγκαιότητα της πρώτης ποιότητας των χρησιμοποιηθέντων υλικών. Για τον λόγο αυτό η δαπάνη ανήλθε στις 25.500 ευρώ, 4.000 επί πλέον του συγκεντρωθέντος χρηματικού ποσού. Περιττό να τονιστεί ότι ο λεπτομερής οικονομικός απολογισμός είναι στη διάθεση καθενός. 
Γίνεται γνωστό ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την υλοποίηση και των άλλων σταδίων αναπαλαίωσης του Αη Δημήτρη, όπως αυτά έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες γνωστοποιήσεις και συγκεκριμένα καταρτίστηκε συμπληρωματική μελέτη από αρμόδιο μηχανικό, η οποία προωθήθηκε δεόντως. Επιπλέον τονίζεται ότι η διάθεση του βιβλίου μου «ΣΤΗ ΧΟΥΦΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Σουλιμά-Σουλιμοχώρια» για την κάλυψη της μέχρι τώρα δαπάνης και την εξοικονόμηση της απαιτούμενης για το επόμενο στάδιο αναπαλαίωσης συνεχίζεται. Παρακαλώ για την οποιαδήποτε συμβολή σας. 
Καλά Χριστούγεννα! Χρόνια πολλά! 

Αλεξάνδρα Αν. Τασιγιώργου

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας γιόρτασε τον πολιούχο του Σιδηροκάστρου Άγιο Νικόλαο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Σαγγαρίου 6, Πευκάκια, Ν. Ιωνία
e-mail: info@sidirokastrotrfilias.gr
www.facebook.com/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤ
ΡΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας γιόρτασε, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, τον πολιούχο του και πολιούχο του Σιδηροκάστρου Άγιο Νικόλαο, προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού μας και όλων των ναυτικών. Στη φιλόξενη αίθουσα ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΚΚΑΒΑ του Συνδέσμου στην Αθήνα οι Σιδηροκαστρίτες υποδέχτηκαν συμπατριώτες και φίλους. 
Η συγκέντρωση ήταν παντριφυλιακή, αφού μας τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων-Συνδέσμων Τριφυλίας Παναγιώτης Λούτος, οι αντιπρόεδροι της Ομοσπονδίας Ευστάθιος Χαρτάλος, αντιπρόεδρος του συλλόγου Φιλιατρινών «Η Εράνη», και Νικόλαος Καρυώτης, από τον σύλλογο Σελλαίων, ο γενικός γραμματέας και πρόεδρος του συλλόγου Καλονεριτών Δημήτριος Παπακωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του συλλόγου Καλλιτσάνων Δημήτριος Γεωργόπουλος μαζί με τον ταμία Νικόλαο Κολοσκόπη, ο γραμματέας του συλλόγου Πλατανιτών Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο επίτιμος υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας από το Αρτίκι Δημήτριος Μητρόπουλος
Ο Σύνδεσμος προσέφερε άρτους υπέρ υγείας των απανταχού της γης Σιδηροκαστριτών, καθώς και όλων των Μεσσηνίων. Μετά την αρτοκλασία, υπήρξε κέρασμα για όλους τους παρευρισκόμενους, προσφορά του Συνδέσμου. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην εκδήλωση έγινε λόγος για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα χωριά μας, με τους εκπροσώπους των συλλόγων να εκφράζουν την άποψή τους και τη θέλησή τους να προχωρήσουμε ενωμένοι στις προσπάθειες για την επίλυσή τους. 
Ακολούθησε τραγούδι και χορός, με πρώτο τον πρόεδρο Καλλιτσάνων, Δημήτριο Γεωργόπουλο, του οποίου η μεγάλη αγάπη για το γνήσιο δημοτικό τραγούδι είναι σε όλους γνωστή. 
Ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και όσους βοήθησαν, καθώς, επίσης, τη Δέσποινα Κοντογιάννη - Λιβά για το σιδηροκαστρίτικο κρασί, το οποίο ήπιαμε στην υγειά της και στην υγειά όλων των συμπατριωτών, και το κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, όπως πάντα, για τη στήριξή του. 
Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους συμπατριώτες και φίλους μας! 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Χρηματοδότηση δύο σημαντικών έργων στον Δήμο Οιχαλίας: Οικία Μαρίας Κάλλας και πλατεία Άνω Δωρίου

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Οιχαλίας ευχαριστεί θερμά τον περιφερειάρχη Πελ/σου κ. Πέτρο Τατούλη διότι κατανόησε το σπουδαίο αίτημά του Δήμου μας ικανοποιώντας το χρόνιο αίτημά μας για την ανακατασκευή της πατρικής οικίας Μαρίας Κάλλας στο Νεοχώριο Ιθώμης Δήμου Οιχαλίας με το ποσό των 300.000 €, αλλά και τη χρηματοδότηση με το ποσό 240.000 € για την ανάδειξη και ανάπλαση της ιστορικής πλατείας των Ντρέδων στο Άνω Δώριο (Σουλιμά).   

Δήμος Οιχαλίας

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Αντιδήμαρχος Οιχαλίας ο Βασίλης Σακκάς

Αντιδήμαρχο, με αρμοδιότητα στην καθαριότητα, έκανε με απόφασή του ο δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Σακκά, ο οποίος πρόσφατα ορκίστηκε ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος συμβούλου Γιάννη Μιτζά.
Όπως είναι γνωστό, το τελευταίο χρονικό διάστημα το θέμα της καθαριότητας είχε αναλάβει να χειρίζεται ο ίδιος ο δήμαρχος, μετά την παραίτηση του αρμόδιου για το αντικείμενο αυτό αντιδημάρχου Γιώργου Μακρυνιώτη.
Ο Β. Σακκάς, σύμφωνα με την απόφαση του Αρ. Σταθόπουλου -η οποία τροποποιεί προηγούμενη που αφορά τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων- αναλαμβάνει, ειδικότερα αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες α) την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, β) ανάπτυξης και προγραμματισμού (αντικείμενο που είχε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ηλιόπουλος) και γ) παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας (αντικείμενο που είχε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Καραμπούλας).

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Εκδήλωση για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Οιχαλίας

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε σε μια ακόμη εκδήλωση του Σωματείου ΜΕ.Σ.Ε.Ν.Α. σχετικά με την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer στο φιλόξενο χώρο του Πνευματικού Κέντρου ''Μαρία Κάλλας'' στο Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 5:30 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 
Στην εκδήλωση μπορούν να παρευρεθούν, ασθενείς, φροντιστές, ιατροί, επαγγελματίες υγείας και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά με τη νόσο. 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα! 

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Καποδιστρίου 42 (3ος ορ.), Τ.Κ. 10432, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. /Fax 2105237450 email: osystr@gmail.com


Αθήνα 8-12-2018

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της Ομοσπονδίας που έγιναν στις 11-11-2018.
Η συνεδρίαση - συγκρότηση έγινε την Τρίτη 4-12-2018 στα γραφεία της Ομοσπονδίας και η νέα σύνθεσή του είναι:  

Πρόεδρος
ΛΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σύλλογος Κυπαρισσίων
Α΄  Αντιπρόεδρος
ΧΑΡΤΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Αδελφότης Φιλιατρινών     
Β΄  Αντιπρόεδρος
ΛΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών
Γ΄  Αντιπρόεδρος
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σύλλογος      Σελλαίων
Γενικός Γραμματέας
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύλλογος  Καλονεριτών
Ειδικός Γραμματέας
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σύλλογος   Αμφιθέας
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Σύλλογος Αρμεναίων
Ταμίας
ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Σύλλογος Κοκλαίων
Έφορος Υλικού
ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σύλλογος Πλατανιτών
Μέλος
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
Σύλλογος Σιτοχωριτών
   ''
ΡΙΤΣΑΤΟΥ ΣΤΕΛΑ                
Σύλλογος Ελαιωτών

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους Συλλόγους της Τριφυλίας που συμμετείχαν στις Εκλογές και  καλεί όλους τους συμπατριώτες να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες  της Ομοσπονδίας.
Ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες μας και τους φίλους της Ομοσπονδίας ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 2019  

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Οιχαλίας

Μέσα σε εορταστικό πνεύμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9/12 στην πλατεία Αγίου Ιωάννου στην Τ.Κ. Μελιγαλά χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Οιχαλίας σε συνεργασία με το τμήμα Σ.Ε.Ο. Μελιγαλά, τον Σύλλογο εν Αθήναις Μελιγαλαίων, τον Σύλλογο Γυναικών Μελιγαλά και τον Χορευτικό Σύλλογο Μελιγαλά με την συμμετοχή της φιλαρμονικής του Δήμου Οιχαλίας και αρκετών εθελοντών.
Η Φιλαρμονικής του Δήμου Οιχαλίας μας ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα παίζοντας  κάλαντα και εορταστικούς ρυθμούς από όλη την Ελλάδα, στη συνέχεια το τμήμα Σ.Ε.Ο. Μελιγαλά παρουσίασε το θεατρικό «Το εργαστήρι του Αϊ Βασίλη» ενώ ο Άγιος Βασίλης με την παρέα του μοίραζαν δωράκια στους μικρούς μας φίλους. 
Με το πέρας των εκδηλώσεων μοιράστηκαν γλυκίσματα στους παρευρισκόμενους προσφορά τοπικών επιχειρήσεων και συλλόγων.

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Η αναπαλαίωση του Αη Δημήτρη του Σουλιμά συνεχίζεται...

Η αναπαλαίωση του Αη Δημήτρη του Σουλιμά συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. 
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. 
Ελπίζουμε να ακολουθήσει αμέσως μετά και η δεύτερη φάση που αφορά και τον περιβάλλοντα χώρο.

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Νέος Δημοτικός Σύμβουλος Οιχαλίας ο Βασίλειος Σακκάς

Σήμερα 5/12/2018 στο δημοτικό κατάστημα Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου ο κ. Βασίλειος Σακκάς κατόπιν παραιτήσεως του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Μιτζά
Δήμος Οιχαλίας

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Δήμος Οιχαλίας: Παραίτηση του Γιάννη Μιτζά από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου

Την παραίτησή του από τη θέση του δημοτικού συμβούλου Οιχαλίας υπέβαλε ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Γιάννης Μιτζάς, με έντονες επικρίσεις κατά της δημοτικής αρχής του Αριστείδη Σταθόπουλου.
Στη δήλωση παραίτησής του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επισημαίνει ότι παραιτείται “οριστικά και αμετάκλητα, για λόγους πολιτικής και αυτοδιοικητικής ευθιξίας, για τη μη επίλυση προβλημάτων του δήμου μας, κυρίως τη μη συγκομιδή των απορριμμάτων επί 3 μήνες”. Επίσης, παρατηρεί πως παραιτείται για τη “μη προώθηση και λύση προβλημάτων της καθημερινότητας (ύδρευσης, αποχέτευσης, αγροτικής οδοποιίας, έργων υποδομής), καθώς και κακής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου”.
Ο κ. Μιτζάς δηλώνει ότι θα παραμείνει, “όπως έως τώρα στη ζωή μου, ενεργός πολίτης και θα συμμετέχω στις επικείμενες εκλογές σε επίπεδο δήμου ή Περιφέρειας”. Εκτιμά ότι ο νόμος “Κλεισθένης” “είναι τομή στην αυτοδιοίκηση για αναλογική και δημοκρατικότερη εκπροσώπηση της θέλησης των δημοτών”.
Τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να πάρει ο Βασίλης Σακκάς, που είχε εκλεγεί πρώτος επιλαχών στο συνδυασμό του δημάρχου Αρ. Σταθόπουλου.

Πηγή: eleftheriaonline.gr