Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

Η μεταφορά της έδρας του Δήμου Δωρίου από το Σουλιμά στο Ψάρι

Τα πρώτα Β. Δ/τα σχηματισμού των Δήμων εκδόθηκαν στα μέσα του 1834, αλλά την οριστική πρώτη μορφή αυτών έλαβαν οι Δήμοι περί το τέλος του 1836.
Ο πρώτος Δήμος Δωρίου αποτελείτο από τα χωριά: Σουλιμά, Βλάκα, Λάπι, Πιτσιά, Ρίπεσι, Αγριλιά, Κούβελα και Μαυρομάτι. Το Σουλιμά ήταν η έδρα του για 70 ολόκληρα χρόνια, από το έτος 1836 ως το 1906 συνεχώς, παρά τις διάφορες διοικητικές μεταβολές κατά χρονικές περιόδους.
Μετά από 32 χρόνια το έτος 1868 έγινε μια απόπειρα μεταφοράς της έδρας του Δήμου από το Σουλιμά στο Κλιέσουρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Δημοσιεύουμε το διάταγμα ως έχει:
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί προσκλήσεως του επαρχιακού συμβουλίου Τριφυλίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Λαβόντες υπ’ όψιν το άρθρον 8 του περί δήμων νόμου και το άρθρον 40 του νόμου περί επαρχιακών συμβουλίων. Προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, εγκρίνομεν να προσκληθή το επαρχιακόν συμβούλιον Τριφυλίας να γνωμοδοτήση επί του ζητήματος περί μεταθέσεως της μεν πρωτεύουσης του δήμου Δωρίου από του χωρίου Σουλιμά εις το χωρίον Κλιέσουρα, της δε πρωτεύουσης του δήμου Τριπύλης από του χωρίου Σελά εις το χωρίον Σαρακινάδα.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
Εν Αθήναις την 13 Δεκεμβρίου 1868.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ. Γ.  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Χρειάστηκε να περάσουν από τότε άλλα 38 χρόνια για να φύγει οριστικά η έδρα του Δήμου Δωρίου από το Σουλιμά και να πάει στο Ψάρι, το έτος 1906.
Δημοσιεύουμε το νόμο ως έχει:
Περί μεταθέσεως της πρωτευούσης του δήμου Δωρίου της επαρχίας Τριφυλίας από του χωρίου Σουλιμά εις το χωρίον Ψάρι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπόψη το άρθρον 8 του περί δήμων νόμου, το άρθρον 1  νόμου 1916 της 7 Μαρτίου 1891, περί τροποποιήσεως διατάξεων του περί δήμων νόμου, και την υπ’ αριθ. 3 από 25 Απριλίου 1904 ομόφωνον γνωμοδότησιν του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Δωρίου, προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, εγκρίνομεν ίνα μεταφερθή η πρωτεύουσα του δήμου Δωρίου της επαρχίας Τριφυλίας από του χωρίου Σουλιμά εις το χωρίον Ψάρι.
Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν διάταγμα.
Εν Αθήναις τη 29 Νοεμβρίου 1906
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός
Ν. Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθ. 3
Το Δημοτικόν Συμβούλιον Δωρίου
Συγκείμενον από τον προεδρεύοντα Δημήτριον Γ. Τζούτζιαν και τα υπογεγραμμένα μέλη, συνελθόν σήμερον την 25ην του μηνός Απριλίου του 1904 έτους εν τω δημοτικώ καταστήματι, συνεπεία της από 20 Απριλίου του αυτού έτους προσκλήσεως του προεδρεύοντος του σώματος, παρουσία και του δημάρχου Παύλου Παπαδόγιαννη, ίνα διασκεφθή και αποφασίση επί του εξής αντικειμένου:
Άκουσαν τον δήμαρχον εκθέσαντα, ότι κατά την ένωσιν των δύο δήμων Ηλέκτρας και Δωρίου, το χωρίον Σουλιμά, όπερ ήτο η πρωτεύουσα του δήμου Δωρίου, είναι το μεν απόκεντρον, το δε ως ορεινόν, και διαιρεθέντος τούτου εις πολλά χωριδάκια, απέχοντα μίαν και ημίσειαν ώραν εκ του χωρίου τούτου, ήτοι Γουβαλάρια, Ράχι Τζώρη, Άγιον Γεώργιον, Ράχι Σκέφερι, Κατσαμπανέϊκα και Μπαμπαμέϊκα, και ακατοίκητον εν ώρα χειμώνος, και καθίσταται επάναγκας να μετατεθή αύτη εις το χωρίον Ψάρι, την πρωτεύουσα του συγχωνευθέντος δήμου Ηλέκτρας, ως κεντρικόν και έχον κλίμα κατάλληλον, και να οικείται διαρκώς, τον τε χειμώνα και το θέρο, και με το οποίον συγκοινωνούν το πλείστον μέρος των κατοίκων του δήμου.
Το Συμβούλιον θεωρούν ως σύμφωνον με την αλήθειαν και τα συμφέροντα των δημοτών την μετάθεσιν ταύτην, καθόσον κατά τον προσαρτώμενον πίνακα όλα τα χωρία του δήμου την αυτήν σχεδόν απόστασιν έχουσι προς το χωρίον Ψάρι, ως κεντρικόν, ενώ η απόστασις αυτών προς το χωρίον Σουλιμά, κείμενον εις το άκρον του δήμου, είναι μεγαλειτέρα, και ότι το χωρίον Ψάρι και προϊόντα παράγει περισσότερα, και συγκοινωνίαν και εμπορικήν κίνησιν έχει μεγαλειτέραν της του χωρίου Σουλιμά, το οποίον, ως απόκεντρον και ορεινόν, περιορίζεται εις μόνους τους κατοίκους αυτού, χωρίς να έχη άλλην συγκοινωνίαν.
Δια ταύτα
Παμψηφεί γνωμοδοτεί ίνα η πρωτεύουσα του ήδη δήμου Δωρίου μετατεθή από το χωρίον Σουλιμά εις το χωρίον Ψάρι και παρακαλεί την Σ. Κυβέρνησιν να προκαλέση το περί τούτου αναγκαίον Β. Διάταγμα προς το συμφέρον του δήμου και των δημοτών, των οποίων η ευχή είναι η πραγματοποίησις της γνωμοδοτήσεως ταύτης του δημοτικού συμβουλίου, ως μεριμνώντος περί των συμφερόντων αυτών τους οποίους αντιπροσωπεύει.
Ο κ. δήμαρχος θέλει ενεργήσει τα περαιτέρω προς εκτέλεσιν της παρούσης.
Εγένετο εν Σουλιμά την 25 Απριλίου 1904.
Ο Προεδρεύων: Δημ. Γ. Τζούτζιας
Τα μέλη: Φ. Δ. Πινιώτης, Δ. Γεωργακόπουλος, Κωνστ. Τρυφωνόπουλος, Α. Αποστολόπουλος, Αναστ. Πανογιάννης, Χρήστος Διαμαντόπουλος, Δ. Αδαμακάκης, Π. Αθ. Βόγκας, Ι. Τζικάκης, Ιωάννης Λιακόπουλος.
Δια την αντιγραφήν
Εν Σουλιμά τη 26 Απριλίου 1904
Ο Δήμαρχος Δωρίου
Π. Παπαδόγιαννης

Συμπληρωματικός πίναξ εμφαίνων τον πληθυσμόν ον εμπεριέχουσι τα χωρία του δήμου Δωρίου, Σουλιμά και Ψάρι, ως και την απόστασιν πόσον απέχουσι τα λοιπά χωρία του δήμου Δωρίου από τα χωρία Σουλιμά και Ψάρι.

Χωρίον Σουλιμά έχον κατοίκους χιλίους διακοσίους (1200).
Το χωρίον Λάπι απέχει του χωρίου Σουλιμά μίαν (1) ώραν.
Το χωρίον Χαλκιά απέχει του χωρίου Σουλιμά δύο (2) ώρας.
Το χωρίον Βλάκα απέχει του χωρίου Σουλιμά μίαν (1) ώραν.
Το χωρίον Κούβελα απέχει του χωρίου Σουλιμά δύο (2) ώρας.
Το χωρίον Μπιζό απέχει του χωρίου Σουλιμά δύο (2) ώρας.
Το χωρίον Σύρτζι απέχει του χωρίου Σουλιμά δύο και ημίσειαν (2 1/2) ώρας.
Το χωρίον Δημάνδρα απέχει του χωρίου Σουλιμά δύο και ημίσειαν (2 1/2) ώρας.
Το χωρίον Ψάρι απέχει του χωρίου Σουλιμά δύο (2) ώρας.
Το χωρίον Κατσούρα απέχει του χωρίου Σουλιμά τρεις (3) ώρας.
Το χωρίον Κλέσουρα απέχει του χωρίου Σουλιμά δύο και ημίσειαν (2 1/2) ώρας.

Το δε χωρίον Ψάρι έχον κατοίκους χιλίους οκτακοσίους (1800).
Το χωρίον Λάπι απέχει του χωρίου Ψάρι μίαν (1) ώραν.
Το χωρίον Χαλκιά απέχει του χωρίου Ψάρι ημίσειαν (1/2) ώραν.
Το χωρίον Βλάκα απέχει του χωρίου Ψάρι ημίσειαν (1/2) ώραν.
Το χωρίον Κούβελα απέχει του χωρίου Ψάρι μίαν (1) ώραν.
Το χωρίον μπιζό απέχει του χωρίου Ψάρι μίαν και ημίσειαν (1 1/2) ώρας.
Το χωρίον Σύρτζι απέχει του χωρίου Ψάρι τρία τέταρτα (3/4) της ώρας.
Το χωρίον Δημάνδρα απέχει του χωρίου Ψάρι ημίσειαν (1/2) ώραν.
Το χωρίον Σουλιμά απέχει του χωρίου Ψάρι δύο (2) ώρας.
Το χωρίον Κατσούρα απέχει του χωρίου Ψάρι μίαν (1) ώραν.
Το χωρίον Κλέσουρα απέχει του χωρίου Ψάρι ημίσειαν (1/2) ώραν.

Εγένετο εν Σουλιμά 18 Ιουνίου 1904.
Ο Προεδρεύον: Δημήτριος Γ. Τζούτζιας
Τα μέλη: Δημήτριος Αδαμακάκης, Φώτης Πινιώτης, Κωνστ. Τρυφωνόπουλος, Απόστ. Αποστολόπουλος, Διονύσ. Κούκης ή Γεωργακόπουλος, Χρήστος Διαμαντόπουλος, Π. Α. Βόγκας, Π. Πανογιάννης, Ιωάννης Λιακόπουλος, Ιωάννης Τζικάκης,
Δια την αντιγραφήν.
Σουλιμά τη 18 Ιουνίου 1904.
Ο Δήμαρχος Δωρίου
             Π. Παπαδόγιαννης

Έρευνα: Γιάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος
Σημ: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κόντο για την προσφορά του χαρτοσήμου με τη σφραγίδα Σουλιμά Τριφυλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου