Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Οιχαλίας

Στο Μελιγαλά σήμερα, 17-9-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12389/11-9-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτόπουλο Δημήτριο, ο οποίος ως εισηγητής του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρει:
Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου».
Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.
Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 48/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αναφέρεται ότι οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.
Ο Δήμος Οιχαλίας με την αριθμ. πρωτ. 12072/5-9-2014 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύθηκε στις Εφημερίδες «Ελευθερία» και «Θάρρος» καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Οιχαλίας, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους έως 12-9-2014.
Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι απέστειλαν στο Δήμο Οιχαλίας σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους.

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Σταθόπουλος.
Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Οιχαλίας ορίζεται ως ακολούθως:

Μπέλλος Φώτιος του Κων/νου, Δημότης
Παπαδόπουλος Όθωνας, Δημότης
Στούπας Σταύρος, Εκπρόσωπος Α.Ο. Εθνικού Μελιγαλά
Χαραλαμποπούλου Αφροδίτη, Κάτοικος
Κοντόπουλος Πέτρος, Δημότης
Τζώρτζης Αλέξανδρος, Κάτοικος
Παπαδέλος Κων/νος, Δημότης
Δήμιζας Λεωνίδας, Δημότης Διμάνδρας
Κουλουρης Νίκος, Κάτοικος
Μπινίσκος Παναγιώτης, Κάτοικος
Μανιμάνης Βασίλειος, Δημότης
Δημητρακόπουλος Κων/νος, Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλαιϊκων
Κουμπαρούλη Ευανθία, Σύλλογος Γυναικών Δωρίου Μεσσηνίας
Δαβίλλας Απόστολος, Τακτικό Μέλος Επιμελητηρίου
Γλέντη Ιωάννα, Δημότης
Ζαμπάρας Βασίλειος, Κάτοικος
Αργυροπούλου Ευγενία, Κάτοικος
Αντωνόπουλος Κων/νος, Αθλητικός Σύλλογος " Θύελλα Μερόπης"
Βασίλειος Σακκάς, Κάτοικος
Ζήσιμος Τσιπέλης, Κάτοικος
Γιαννοπούλου Αμερινή, Δημότης
Φίλου Σταματούλα, Ωδείο Μελιγαλά
Μανιάτης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Οιχαλίας
Νικολόπουλος Βασίλειος, Δημότης Κακαλετρίου
Καράμελας Κων/νος, Κάτοικος Περιστερίου
Παν. Ζαφειράκης, Σύλλογος Πολιχναίων Μεσσηνίας
Κόλλιας Νικόλαος, Γραμματέας Συλλόγου Άνω Δωριτών ‘’ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ’’
Ξηρόκωστας Ευθύμιος, Κάτοικος
Τζώρτζη-Καμαρινού Ελένη, Κάτοικος
Νικολοπούλου Φωτεινή, Σύλλογος Γυναικών Μελιγαλά
Νανοπούλου Σταυρούλα, Σύλλογος Εν Αθηναις Μελιγαλαίων
Φρεσκας Αλκβιάδης, Δημότης

Πηγή: Διαύγεια Δήμου Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου